40809. lajstromszámú szabadalom • Berendezés vetélőknek szövőszékek vetélő fiókjába való bevezetésére

Megjelent 1907. évi december hó 18-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 40809. szám. Xiv/b. OSZTÁLY. Berendezés vetélö'knek szövőszékek vetélöfiókjába való bevezetésére. K0STR0N JAMES MŰVEZETŐ ÉS WORMAN THOMAS MÉRNÖK MANCHESTERBEN. A bejelentés napja 1907 julius hó 10-ike. Jelen találmány oly berendezésre vonat­kozik, mely új vetélőknek szövőszékek ve­télőfiókjába való önműködő bevezetésér© szolgál, ha a használatban lévő és a lánc­fonalak között átvezetett fonal kifogy vagy elszakad. A találmánybeli berendezés lé­nyeges ismérve abban áll, hogy az új ve­télőnek bevezetése az eddigi szövőszékek­től eltérőleg, lökés nélkül és zajtalanul tör­ténik. A találmány tárgyát továbbá az új veté­lőnek a vetélőfiókba való bevezetésére szolgáló szerkezét egyszerű szierkezete jel­lemzi. A mellékelt rajzokon a találmány tár­gyának példaképen! foganatosítás! alakja van föltüntetve, és pedig az 1. ábra vászon- vagy más efféle szövet előállítására szolgáló, közönséges szövő­széknek jobbfelőli oldalnézete, melyen a találmánybeli szerkezet látható; a szövő­szék egyes részei azon helyzetben vannak ábrázolva, midőn a működésben lévő ve­télő csévéjén még kellő mennyiségű fonal van; a 2. ábra a szövőszék ugyanily oldalnézete a működő részek ama helyzetében, midőn új vetélőt kell bevezetni "a vetélőfiókba;a 3. ábra a szövőszéknek elölnézete, rész­ben metszete; a 4. ábra ugyanazon részek fölülnézete; az 5. ábra előlnézet, részben metszve; a 6. ábra a szövőszék bal végének oldal­nézete, melyen egyes részek el vannak hagyva; a 7., 8. és 9. ábrákon különböző részek fö­lülnézete látható, mely részek segélyével az új vetélőnek bevezetésére szolgáló szer­kezet szabályozható; a 10. ábra egy vetélőnek megváltoztatott foganatosítás! alakja. Miként a rajzok 1—4. ábrájából kitűnik, a vetélőfiók (1) mellső lapja szabadon áll és a (2) bordaládától függetlenül van el­rendezve. Az említett (1) mellső lap a hosszú (3) emelőkarnak fölső végére van erősítve; ezen (3) kar az (5) vetőkar (4) tengelyén van ágyazva. A (6) erős rúgó hatása folytán a (3) emelőkar a vetélőfiók mellső oldalát rendes helyzetében tartja. A (6) rúg'ó a (3) emelőkarra a hajlékony (7) szalag útján hat; ezen szalag a borda­láda alsó oldalára erősített, lefelé nyúló (9) kar (8) görgője fölött vezettetik át. A rúgó megerősítésére szolgáló helytálló (10) kampót a vetőkar (4) tengelyéhez le-

Next

/
Thumbnails
Contents