40740. lajstromszámú szabadalom • Kapocs farészek összekötésére

Megjelent, 1908. évi .január lió 7-én. KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 40740. szám. VIII/c. OSZTÁLY. Kapocs farészek összekötésére GLARDON KÁROLY EDUÁRD KERESKEDŐ HAMBURGBAN. A bejelentés napja 1907 március hó 26-ika. Jelen találmány a farészek azon ismert összekötési módjára, nevezetesen ládák szö­gezésére vonatkozik, mely szerint a fa­részek, illetőleg a ládafala és födele vagy feneke oldalt bevert kapcsok által köttet­nek össze, melyeknek átlyukasztott szá­rain esetleg egy lapos nyílalakú szög van át­verve. A találmány a kapocs új kiképzésében áll, melynél az ilynemű összekötések ille­téktelen fölbontása, illetőleg az illetékte­len fölbontás nyomának eltüntetése lénye­gesen meg van nehezítve. A 3. ábrán föltüntetett eddigi kapocs­alaknál nincs kizárva, hogy a láda illeték­telen fölbontása észrevehetetlenül maradt, amennyiben egyik farészben (ládafenék) közvetlenül a kapocsfej két látható éle mellett egy éles vésővel, (a a) bevágások eszközölhetők, mire ezen rész (a födél) a másik résztől a ládafaltól eltávolítható, minvellett a kapcsok a szöggel és a rész­ben kivágott és hátul leszakított fadarab­bal együtt az egyik farészben (a ládafa­lon) maradnak. Ha már most a láda ily mó­don illetéktelenül nyittatik, akkor a födél ismét visszahelyezhető anélkül, hogy a fa megsérülése látható lenne. Az összeköté­sek ily fölbontását meghiúsítandó, a ka­pocs feje a középen vagy egész hosszában keskenyebbre készíttetik, mint az átlyu­kasztott szárak. Ha most a találmány sze­rinti kapcsokkal összekötött farészek egyi­kén, például a födélén közvetlenül a ka­pocsfej éle mellett (b b) bevágások esz­közöltetnek is, akkor ezen farész mégsem távlítható el a másik farésztől (a ládafal­tól) és így a két farész nem bontható szét, amennyiben a födélen illetőleg ládafalon maradt részek fecskefarkszerűen egymásba kapaszkodnak és így a láda nyitását meg­akadályozzák. Hogy a födelet tényleg le­vehessük, a bevágás a kapocsfejen kívül a szár szélességében közlendő, mely esetben a fa megsérülése azonnal látható, miáltal az összekötés illetéktelen szétbontása a kapocsnak a találmány szerinti alakja foly­tán lényegesen megnehezíttetik. Az eddigi kapcsok egy további hátránya abban áll, hogy a szár egy feszítő szer­számnak a két szár által képezett hasí­tékba való beverése által közvetlenül aha­sítéknál leválasztható, miáltal a kapocs kihúzása és így az összekötés szétbontása lehetővé válik. Ezen hátrány a találmány értelmében azáltal küszöböltetik ki, hogy, mint az az 1. ábrában nézetben és a 2. ábrában metszetben van föltüntetve, a szá-

Next

/
Thumbnails
Contents