40734. lajstromszámú szabadalom • Berendezés keményítőnek fölaprított burgonyából, kukoricacefréből vagy hasonlókból való kimosására

Megjelent 1907. évi december hó 30-án. MAGY. KIR. SZABADALMI J||g| HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 40734. szám, IV/g. OSZTÁLY. Berendezés keményítőnek fölaprított burgonyából, kvkoricacefréből vagy hasonlóból való kimosására. BING NÁNDOR MÉRNÖK CHARLOTTENBURGBAN. A bejelentés napja 1907 április hó 12-ike. A keményítőnek fölaprított burgonyából vagy hasonlóból való kimosására eddig oly készülékek alkalmaztattak, amelyekben a fölaprított anyag vályúalakú szita fölé ál­lított forgó kefe segítségével vízzel való megpermetezés mellett munkáltatott meg, j miáltal a keményítő a vízzel együtt tej alakjában lefolyt. A jelzett, keményítő ki­mosására alkalmazott eljárás ama hátrány­nyal bír, hogy a fölaprított anyag a ké­szülék valamelyik helyén összecsomósodott, nem lett a szita egész fölületén szétters­getve és a vízsugár behatása ennélfogva nem tökéletes. Ennek következtében sok ke­ményítő megy a moslékkal együtt veszen­dőbe. Jelen találmány tárgya oly kimosó be­rendezés, amely valamely ismert mosóké­szülék segítségével alkalmazható és a fönt említett bajokat teljesen elhárítja. A be­rendezés lényege az, hogy a kimosandó anyag nem marad a készülék egyik olda­lán, hanem egy célszerű berendezés segít­ségével egyik oldalról a másikra vitetik át és eközben megforgattatok. A kimosandó anyag egyúttal közvetlenül • a vizet fecskendező készülék alá kerül, ' ahol a vízsugarak hatásosan megmunkál­ják, ami által a keményítősejtek racioná­lis módon bontatnak szét. A mellékelt rajzok a találmány két el­térő foganatosítási alakját ábrázolják, és pedig az 1. ábra a készülék hosszmetszete; a 2. ábra a készülék keresztmetszete; a 3. ábra a készülék egy módosított fo­ganatosítási alakjának hosszmetszete és a 4. ábra a készülék egy módosított foga­natosítási alakjának keresztmetszete. A készülék egy vályúalakú, szitaszövet­ből vagy átlyukasztott pléhből készült fe­nékkel ellátott (a) szekrényből áll, ame­lyen a már kimosott keményítő átfolyha­tik. A szekrény középvonalán át halad a szíjdob által lassú forgásba hozott (b) ten­gely, amely ismert módon sugárirányú kül­lők közvetítésével több (c) kefét hoz for­gásba. A kefék a köpeny középvonalával pár­huzamosan van elrendezve és a készülék átlyukasztott fenekét súrolják. A találmány lényeges részét képezik és nagy fontossággal bírnak a (d) deszkák, amelyek egy vizikerék lapátjaihoz hasonló módon vannak minden kefe előtt elren­dezve és céljuk az, hogy továbbítsák a ki-

Next

/
Thumbnails
Contents