40723. lajstromszámú szabadalom • Eljárása földes égéstermékekkel bíró szilárd tüzelőanyagok elégetésére

Megjelent 1907. évi december hó 30-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 40723. szám. 1 l/h. OSZTÁLY­Eljárás földes égéstermékekkel biró szilárd tüzelőanyagok elégetésére. BUCHNER KARL MÉRNÖK TEPLITZBEN. A bejelentés napja 1907 április hó 10-ike. Jelen találmány tárgya eljárás földes égéstermékekkel bíró és össze nem sülő hulladékszén tökéletes elégetésjére. Az el­járás a szénnek egy töltőaknában való elő­zetes gáztalanításában áll, mely aknán ke­resztül a szén a ferde rostélyfölületre esik, valamint egy erős alsó légáram al­kalmazásában, mellyel az előzetes gáztala­nítás termékei keverve vannak és mely a földes égéstermékeknek a tüzelőtérbe való fúvására szolgál, hol aztán nyugalomba jut­nak és (a hozzájuk kevert apró szénré­szecskékkel együtt) a ferde rostélyok mel­lett lévő aknába esnek, melyben külön el­rendezett rostély az említett szénrészecs­kéket fölfogja és ezen aztán alsó légáram nélkül elégnek. A rajzon a találmánybeli eljárás kivite­lére előnyösen alkalmazható tüzelési be­rendezés látható. Két meredek haj lássál bíró (h) ferde rostély alsó része között, a (k) rostély­lyal befödött (1) hamútér úgy van elren­dezve, hogy a (h) ferde rostélyok között kellő szabad tér marad. Az eme (h) ferde rostélyok alatti (g) terek a külső levegő­től el vannak zárva és csövek vagy csa­tornák torkollanak beléjük, melyekbe az (f) fúvógép levegőt szorít. | A ferde rostélyok fölső végeihez a (b) I töltőaknák csatlakoznak, melyeken át az (a) töltőnyílásokba adagolt friss szén a ferde rostélyokra csúszik le. Ezen (b) ak­nákban zsalúszerűen elrendezett ferde (m) lemezek vannak akadályképen alkalmazva, melyek a lecsúszó tüzelőanyagot bizonyos mértékben föllazítják és mögöttük szabad terek képződnek a keletkező gázok össze­gyűjtésére. Az (m) ferde lemezek a (b) töltőaknáknak oly részein vannak beépítve, melyek a tüzelőtér felől erősen fölhe­víttetnek; minthogy eme helyek a leg­erősebb lángnak vannak kitéve, célszerűen kicserélhető (c) chamotte-lapokkal bélel­teinek, melyek mögött egy tolózár lehet elrendezve a szén utántöltésének szabá­lyozására. Az (m) ferde lemezek mögül a lepárlási gázok a (d e) csővezetéken át az (f) fúvógéphez vezettetnek, mely a gá­zokat s ezekkel egyidejűleg az elégési le­vegőt is szívja és e gázlégkeveréket csö­veken vagy elosztó csatornákon át a ferde rostélyok alatt lévő (g) terekbe nyomja. A ferde rostélyokon az elégés mértéké­ben teljesen gáztalanított friss szén csú­szik lefelé és a lepárlási gázokkal kevert alsó légáram segélyével elég. Az alsó lég­áram a földes égéstermékeket közelítőleg

Next

/
Thumbnails
Contents