40713. lajstromszámú szabadalom • Eljárás légköri behatásokkal szemben tartós brikettek előállítására vízben oldható kötőanyagok segélyével

Megjelent líJOÍ. évi december hó 3Ö-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 40713. szám I I/a. OSZTÁLY. Eljárás légköri behatásokkal szemben tartós brikettek előállítására vízben oldható kötőanyagok segélyével. SÁCHSISCHE BANKGESELLSCHAFT QUELLMALZ & C° CÉG DREZDÁBAN. Pótszabadalom a 29965. ez. szabadalomhoz. A bejelentés napja 1905 október hó 23-ika. Elsőbbsége 1904 április 25-ével kezdődik. A 29965. számú szabadalmi leírásban föl van említve, hogy a gázszén brikettezése az ezen szabadalmi leírásban ismertetett eljárás szerint csak akkor lehetséges, ha a szenet előzetesen kokszoljuk. Az ily módon előállított brikettek lángkép­ződés nélkül égnek. Sok esetben súlyt helyeznek azonban arra, hogy a brikettek lángképződéssel égjenek. Ezt azáltal érjük el, hogy a szenet bri­kettezés előtt magában csak addig hevítjük, hogy belőle a kötőanyag utólagos elszene­sítése alkalmával többé gáz ne fejlődjön. Ha a kötőanyag pl. 350°C-nál szenesedik el, akkor a szenet előzetesen 360° C-ra kell hevíteni, ismét lehűteni, azután a kötő­anyaggal keverve brikettezni és a törzssza­badalom eljárása szerint tovább kezelni. Ekkor tehát azon anyagok, melyek a szén­ből csak 360° C.-nál magasabb hőmérséklet­nél párolognak el, a szénben benmaradnak és lángképződés mellett csak a brikettek elégésénél távoznak el. Ismeretes ugyan a szénnek részleges gáztalanítása annak kötő­anyaggal, vagy azok nélkül való brikette­zése előtt. Ezzel szemben azonban találmá­nyunk abban áll, hogy a törzsszabadalom szerinti eljárás alkalmazása mellett a gáz­dús szén gáztalanításával épen csak addig megyünk, hogy a brikettben levő kötőanyag elszeneeítése alkalmával a brikettezendő szénből gázok ne távozzanak. SZABADALMI IGÉNY. A 29965. számú szabadalom védett és lég­köri behatásokkal szemben tartós briket­teknek vízben oldható kötőanyagok se­gélyével való előállítására szolgáló eljá­rásnak egy foganatosítási alakja jelle­mezve azáltal, hogy a szenet brikettezés előtt valamivel az alkalmazott kötőanyag elkokszolásához szükséges hőmérséklet fölé hevítjük az ezen hőmértékletnél illó gázok teljes kiűzéséig. t>AJj AB RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTÉ*

Next

/
Thumbnails
Contents