40695. lajstromszámú szabadalom • Eljárás folyadékok elpárologtatására

Megjelent 1907. évi december lirt 27-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 40695. szám. IV/i. OSZTÁLY. Eljárás folyadékok elpárologtatására. LÜBECKER APPARATEBAU-GESELLSCHAFT M. B. H. CÉG LÜBECKBEN. A bejelentés napja 1907 jnlíus hó 2-ika. Eddig is ismeretesek eljárások folyadé­kok elpárologtatására, melyeknél a hevítés által nyomást nyert folyadékok lepárló edénybe való kifecskendeztetés által ex­pandálnak, hogy ilyképen az elpárologtat­ható folyadékrészecskék elpárologjanak. Hogy ezen ismeretes eljárásoknál némi­leg magas feszültségeket nyerjünk, a fo­lyadékokat a hevítő berendezésen lassan átbocsátva, elpárologtatási hőfokuknál jó­val magasabb hőfokra kell hevítenünk. Eme eljárás hátrányai a hevítő berendezésen valió lassú áthaladás miatti csekély telje­sítőképesség, továbbá nagy melegvesztesé­gek, végre annak lehetősége, hogy a pá­rák magában a hevítő berendezésben kép­ződnek, miáltal a csőrendszer kokszolódása következik be. A találmánybeli eljárásnál a fölsorolt hátrányok ki vannak küszöbölve. Eme el­járás abban áll, hogy az elpárologtatandó folyadékokat nyomiószivattyú segélyével csőrendszeren szorítjuk keresztül, melyben a szükséges magas nyomás föntartása mel­lett azokat kívülről elpárologtatásukhoz nem teljesen elegendő magas hőfokra he­vítjük. Az aránylag kevéssé hevített, ma­gas nyomás alatt álló folyadéknak alacso­nyabb nyomású térbe való kifecskendezése által azután a folyadék elpárolgását idéz­zük elő. ; ! I ; A találmánybeli eljárás az eddig isme­retes hasonló eljárásokkal szemben alacso­nyabb hőfokok alkalmazását teszi lehetővé, miáltal gázképződés magában a hevítő be­rendezésben nem mehet végbe és nagy hő­veszteségeket elkerülünk, továbbá a folya­dék a hevítő berendezésen át nagy sebes­séggel áramlik, miáltal az eljárás jóval nagyobb teljesítménnyel is jár. A mellékelt rajzon a találmánybeli el­járás foganatosítására szolgáló berendezés példaképeni alakja metszetben látható. A magas nyomást kibíró (a) csőrendsze­ren át nyomőszivattyú segélyével az elpá­rologtatandó folyadékot szorítjuk át. Ezen csőrendszert (c)-nél bevezetett, (d)-nél ki­vezetett gőz, forróvíz vagy elégési gázok segélyével hevítjük. A (b) csővezetéken át bevezetett, az (a) csőrendszerben pá­rolgási hőfokánál alacsonyabb hőfokra he­vített folyadék az (e) vízszíórón át, az(f) expandáltató térbe jut. A hirtelen nyomáscsökkenés folytán a hevített folyadék elpárologtatható részecs­kéi elpárolognak. A párákat az (f) expan-

Next

/
Thumbnails
Contents