40658. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és gép kátránykövezet előállítására

_ Megjelent 190t. évi decemb er hó a l-én. MAGY. KIK. SZABADALMI W^M HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 40658. szám. vill/i. OSZTÁLY. Eljárás és gép kátránykövezet előállítására. THE NORTHERN QUARRIES COiMPANY LIMITED CÉG GRANGE-OVER-SANDSBAN. A bejelentés napja 1907 május hó 27-ike. Jelen találmány tárgya eljárás és gép kátránykövezetnek előállítására törött kö­vekből és a köveket összeragasztó kát­rányból. Ily kövezet általában véve már ismere­tes ugyan, csakhogy a jelen találmány tár­gyát képező eljárás szerint készült kövezet anyaga egyenletesebb és megbizhatóbb az eddiginél és teljesen vizáthatlan, mely utóbbi tulajdonság a nagy hőmérsékletvál­tozásoknak, különösen pedig a fagynak rom­boló és megbolygató hatása miatt igen fontos. A mellékelt rajzban a jelen találmány tárgyát képező eljárásnak foganatosítására szolgáló gépnek egy foganatosítási alakja van föltüntetve. Az 1. ábra oldalnézet és részben metszet. A 2. ábra fölülnézet. A 3. ábra oldalnézet. A 4. ábra az adagoló és keverő szerkezet­nek fölülnézete. A találmány tárgyát képező eljárás már most a következő : A fölhasználandó úgynevezett «desztillált kátrányt» a desztillatorból a keverő telep fölött magasan elrendezett tartályokban fül­j halmozzuk és azt azokban gőzzel fűtött I csövek segélyével vagy más módon a meg­kívánt hőmérsékleten tartjuk; ezen tartá­lyokból aztán az anyagot ismert rendszerű keverő gépbe visszük, melybe egyúttal mész­követ vagy hulladékot ill. porhanyós anya­got vezetünk be, mely anyagokkal a kát­rány tapadó és kötő képességét növeljük és a különben káros, könnyebb olajokat ártalmatlanná tesszük és a kövezet tartós­ságát fokozzuk. A keverő gép a kátrányt és a pornemű anyagokat gondosan össze­keveri és a terméket teljesen homogénné teszi. Ezen keverő gépből az anyagot egy ál­landóan mozgásban tartott keverővel ellá­tott kazánba visszük, melyben az addig marad, míg onnan a kőmegmunkáló gépbe nem vezetjük, hol az a köveknek fölületét azoknak folytonos forgatása folytán teljesen befödi. Ezen eljárás következtében a terméknek teljes egyenletessége biztosítva van. Az alkalmazott tört kövek a találmány szerint már most különböző nagyságú dara* bókból állanak, melyeket előnyösen a kö­vetkező arányban keverünk össze:

Next

/
Thumbnails
Contents