40656. lajstromszámú szabadalom • Szelep exploziós mótorok számára

Megjelent 19<)í. évi december hó 2i-én. MAGY. KIR. SZABADALMI ttKaT HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 40656. szám. V/d/3. OSZTÁLY­Szelep exploziós mótorok számára. SOCIÉTÉ FRANCAISE DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES, ANCIENS ETABLISSEMENTS CAIL CÉG PÁRISBAN ÉS LENTZ HUGÓ MÉRNÖK HALENSEEBEN. A bejelentés napja 1907 január hó 12-ike. Jelen találmány tárgya szelep exploziós mótorok számára, mely úgy a gáznak, mint a levegőnek egyidejű bebocsátására szol­gál és közvetlenül van kitéve az explózió hatásának úgy, hogy nemcsak keverőszelep gyanánt működik, de a jelenlegi telt test­tel bíró mótorszelepet is helyettesíti. A találmány különösen kettős fészkű sze­lepekre vonatkozik, melyek a regulátor be­folyása alatt a vezérmű által működtetnek és különösen arra szolgálhatnak, hogy a szelep különböző emelkedési magasságai szerint állandó vagy célszerű módon vál­tozó gázkeveréket adnak, amiellett, hogy változatlanul tartjuk meg a szelepfészkek átmérőit. Ezen célból a szelep testét, ill. a szelepfészkek támasztófölületét minden esetben megfelelően meghatározott alak szerint készítjük, melyek a szelepek hat­hatós hűtését teszik lehetővé. Jelen találmány továbbá megengedi, hogy ugyanezen szelepet a motornak sűrített le­vegővel való indítására is fölhasználhas­suk. Ugyanezen szelepalak szolgálhat még az elégett gázok kibocsátására is. A mellékelt rajzban 1—9. ábrák egy vízhűtésnélküli és az égési tér által kö­rülvett testtel' bíró szelepnek különböző fo­ganatosítási alakjait mutatják. 10. és 11. ábra oly szelep két foganato­sítási alakját tünteti föl, melynél az égési tér a szeleptest belsejébe nyúlik. 12., 13. és 14. ábra vízhűtéssel ellátott szelepeket mutatnak a szeleptestet körül­vevő égési térrel. 15. és 16. ábrák a szeleptest belsejébe nyúló égési térrel bíró foganatosítási ala­kok, melyek vízhűtéssel is lehetnek ellátva. 17. ábra a sűrített levegővel való indí­tásra berendezett szelepszekrényt mutatja 18. ábra egy, a találmány értelmében szerkesztett kibocsátó szelepet mutat. Az 1—9. ábrákban (a) jelenti a szelep­testet, mely két kúpos (b) és (c) fölület­ből áll. A szelepnek egyik (d) fészke az (f) felől jövő levegő, másik (e) fészke pe­dig a (g) felől gáz bebocsátására szolgál vagy fordítva. A motornak égési tere egészen az (i) szelepszekrény és a szeleptestnek ferde (b) és (c) lapjai között képezett gyűrű-I alakú (h) térig nyúlik. A (j) szeleprúd a

Next

/
Thumbnails
Contents