40633. lajstromszámú szabadalom • Csőkapcsolat víz-, gőz- és hasonló vezetékek számára

Megjelent 11)07. évi december hó 21 -en. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 40633. szám. V/e/1. OSZTÁLY. Csőkapcsolat víz-, gőz- és hasonló vezetékek számára. BACHMANN ALFRÉD LAKATOS STOCKACHBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 október hó 23-ika. A találmány célja abban áll, hogy két cső-, vagy tömlődarabot, segédeszközök al­kalmazása nélkül, a legrövidebb idő alatt szorosan és tömítve összeköthessünk és a kapcsolat ct ép oly gyorsan ismét szét­bonthassuk. Az e célra szolgáló szerkezet abban különbözik az ilyfajtajú ismert szer­kezetektől például a 686389. számú ame­rikai szabadalmi leírásban ismertetett szer­kezettől, hogy az összekötés biztossága nem a többé vagy kevésbbé törékeny ru­gók hatásától függ és hogy nincs utóla­gos összecsavarásra szükség. A mellékelt rajzon: az 1. és 2. ábra a kész kapcsolat hosszr metszete és részben metszett homlokné­zete, a 3. és 4. ábra a szétválasztott kapcsolat hasonló fö1 üntetése; az 5. ábra az 1. ábra A—B vonala szerinti metszete, fölülről nézve. Az egyik cső (a) végdarabja a kerület három helyén (b) kiugrásokkal és mellső végén (c) peremmel van ellátva, mely utób­binak homlokfölülete vájlattal bír. A má­sik cső (d) végdarabja a (c) peremet kö­rülzáró kiszélesített nyílással bír, melynek ve) gyűrűhornya rugalmas (f) tömítőgyű­rűt tart, " lyhez az (a) végdarab (c) pe­remének vájata hozzá fekszik. A (b) ki­ugrások a (c) perem felé kúposak, míg a kiugrások hátsó oldala a kiugrásra merő­legesen áll. A (b) kiugrások közé (g) töltő­darabok vannak behelyezve, melyek páron­ként a (h) összekötőtagok vezetéke gya­nánt szolgálnak. A (h) összekötőtagok a (c) perem felé fordított végükön kifelé és másik végükön befelé vannak meghajlítva úgy, hogy ha az (a) végdarabot lazán for­gathatóan körülvevő (k) tok bizonyos hely­zetet foglal el, akkor az összekötő tagok egyfelől a (b) kiugrások alá, másfelől a (d) végdarab (i) széle fölé nyúlnak. A tok belső fölülete ugyanig a töltőda­rabokat és az összekötő tagokat körülzáró részén, hengeres (1) fölületekkel, (m) kiha­sasodásokkal és befelé terjedő (n) orrok­kal van ellátva. .A kapcsolat zárt helyze­tében az (1) fölületek a (b) kiugrásokkal, ill. a (h; összekötőtagokkal állnak szem­ben és utóbbiakat a fönt említett hely­zetben fogva tartják, mimellett az (n) or­rok a (g) töltődarabok megfelelő mély ba­rázdáiba nyúlnak. Ha már most a (k) to­kot 60°-nál valamivel többel balra forgat­juk (2. ábra),' akkor az (n) orrok az ösz­szekötő tagok mellső részeit a töltődarabok által képezett mélyítésekbe nyomják, mi-

Next

/
Thumbnails
Contents