40632. lajstromszámú szabadalom • Kenőszer elosztókészülék

Megjelent 11)07. évi december hó 21 -en. MAGY. KIR. SZABADALMI W® HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 40632. szám. XX/a/3. OSZTÁLY­Kenőszerelosztó készülék. F. I. A. T. FABBRICA ITALIANA AUTOMOBILI-TORINO SOCIETÁ ANONIMA CÉG TORINOBAN. A bejelentés napja 1907 április hó 30-ika. Jelen találmány tárgya kenőszer elosz­tására szolgáló készülék, különösen auto­mobilok részére. Ily kenőkészülékek meg­szakítás nélkül működnek, amennyiben a kenőszert kivánt mennyiségben vezetik a gép különböző részeihez. A találmánybeli készülék úgy van készítve, hogy az elosz­tandó olajmennyiség tetszőlegesen változ­tatható. Mindez jelen találmány értelmé­ben igen egyszerű kezeléssel érhető el. A mellékelt rajz a találmány egy foga­natosítási alakját mutatja. Az 1. ábra a készülék teljes nézete, a 2. ábra egy részlet metszete nagyobb léptékben, a 3. ábra a 2. ábra —B vonala szerinti metszete. A mótortengely által hajtott (1) tengely egy (2) csigát hord, mely egy, a (4) ten­gelyen lévő (3) fogaskerékkel kapcsoló­dik. A (4) tengely másik végén egy (5) csigakerék van, mely egy (6) fogaskere­ket hajt. E' utóbbi (7) forgattyúval van ellátva, me* (8) rúddal van összekötve. A (S) rúd er (9) fejet hord, mely a (14) emeltyű egyik karján lévő (10) résbe ha­tol. Az emeltyű lazán ül a (11) tengelyen és másik karja (12) horgony-kapcsolómű­vel van ellátva, mely egy, a (11) tenge­lyen ülő fűrészfogas (13) kerékkel olyké­pen működik együtt, hogy, ha a (14) emel­tyű lengésbe jön, akkor a (13) kerék és vele együtt a (11) tengely forgattatik. A forgás mértéke megfelel a (14) emeltyű kilengésének. A (11) tengely egy sor (al, a2 a3) stb. kereket hord, melyek megfe­lelő (bl) stb. kerekekkel működnek együtt. A (bl) stb. kerekek a (11) tengellyel pár­huzamos (20) tengelyen ülnek. Ez utóbbi kerékpárok egy (131) tömb kivágásaiban foglalnak helyet. A kerékpárok egyrészt az olajtar tóból kiágazó (15) csővel, a má­sik oldalon megfelelő (cl c2 c3) stb. ve­zetékekkel vannak összekötve. A (11) ten­gely az (a b) kerékpárokat forgatja, me­lyek rotációs szivattyúkként működnek, te­hát a (15) vezetékből olajat vesznek föl és azt a (cl c2 c3) kifolyócsövekbe ve­zetik. E csövek különböző kenendő helye­ken végződnek. Az (al bl) stb. kerékpá­rok oly szélesek, hogy az általuk fölvett olajmennyiség megfelel azon olajmennyi­ségnek, mely az illető pontok kenésére ele­gendő. Miután az (1) tengelyt a mótor

Next

/
Thumbnails
Contents