40621. lajstromszámú szabadalom • Eljárás csavaranyáknak hideg úton való előállítására és ezen eljárás foganatosításához használt önműködő sajtónál a munkadarab továbbítására szolgáló szerkezet

Megjelent 190Í. évi december Iió 20-án. MAGY. ^ IvIR. SZABADALMI Wjjm HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 40621. szám. XVlíd. OSZTÁLY. Eljárás csavaranyáknak hideg ötön való előállítására és ezen eljárás foganatosí­tásához használt önműködő sajtónál a munkadarab továbbítására szolgáló szerkezet DANZINGER JÁNOS KERESKEDŐ WIEN BEN. A bejelentés napja 1907 május hó 11-ike. "felsőbbsége 1905 január 19-ével kezdődik. Csavaranyáknak hideg úton valló előállí­tására szolgáló, már ismert eljárás abban áll, hogy a munkadarabokat oly laposvas­rudakból vágták le, melyeknek vastagsága az előállítandó anyának magasságával, szé­lessége pedig az, előállítandó anya átmérő­jével azonos úgy, hogy a levágást követő lyukasztásnál és csiszolásnál (simításnál) az eltávolítandó anyagrészek lenyírása a vasrúd szálainak irányára keresztben tör­ténik. Ennek a találmánynak célja a lyukasz­táshoz és simításhoz való erőszükséglet csökkentése. Ennek a célnak elérésére a munkadara­bokat oly rudakból vágjuk le, melynek ke-i Esztimetszte az anyák alapjával egybe­vágó, az ezen rudakból levágott tárcsák azután maratásnak, lyukasztásnak és simí­tásnak vettetnek alá. Minthogy az anyag szálai a rúd geométriai tengelyével pár­huzamosan húzfódnak, a két utébbi műve­let a lyukasztás és a simítás a szálak irá­nyában és nem, mint az ismert eljárásnál, arra merőlegesen történik, minek követ­keztében a szükségelt munka mennyisége jelentékenyen csökken. i Ennek az eljárásnak foganatosítására I szolgál egy önműködő sajtó, mely egymás felié és egymástól elmozgó, ide-oda csúszó tartókban nyugvó, az anyamunkadarabnak egyik munkahelyről a másikhoz való szál-' lítására használt szorítópofákkal van el­látva. . A rajz 1. ábrája a szállítószerkezetst nézetben, 2. ábrája az 1. ábra 2—2 vonala sze­rinti metszetben mutatja; a 3. ábrán az 1. ábra 3—3 vonala, a 4. ábrán 4—4 vonala és az 5. ábrán 5—5 vonala szerinti metszete látható; a 6. és 7. ábrák ugyanazon részeket mu­tatják, mjnt az 1. és 2. ábrák, csakhogy a szállítólécek el vannak tolva; a 8., 10. és 11. ábrák a tulajdonképeni sajtót tüntetik föl, és pedig a 8. ábra föl­emelt verővel, a 10. ábra sülyesztett lyu­kasztó- és a 11. ábra sülyesztett vágó­szerszámmal; a 9. ábra a 8. ábra 9—9 vonala szerinti metszete; a 12. ábra a 10. ábra 12—12 vonala sze­rinti metszete és a . 13. ábra a 11. ábra 13—13 vonala sze­rinti metszete.

Next

/
Thumbnails
Contents