40605. lajstromszámú szabadalom • Nyomólevegővel táplált égő világítási célokra

Megjelent löOt. évi november hó lí)-én. MAGY. ^ K1H. SZABADALMI ÍBg HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 40605. szám. n/d. OSZTÁLY. Nyomólevegővel táplált égő világítási célokra. MURINICK SÁNDOR ÖRÖKÖS DÍSZPOLGÁR SZT.-PÉTERVÁROTT. A bejelentés napja 1907 február hó 8-ika. Jelen találmány világítási célokra szol­gáló, nyomólevegővel táplált égőre vonat­kozik. Nyomólevegővel táplált égőknél aján­latos a nyomólevegő sugarat lehetőleg vé­kony gázsugarakbői képezett gyűrű bel­sejében a csőbe bevezetni, hogy a levegő és gáz miinél bensőbben keveredjenek egy­mással. A gyakorlatban eddigelé alkalma­zott ilynemű égőknél ennélfogva a nyomó­levegő számára egy központos és a gáz bevezetésére szolgáló bizonyos számú be­vezető nyílással körülvett fúvókát alkal­maztak. Azonban ezen különleges nyomó­levegő fúvókának a gázbevezető nyílások­kal ellátott test belsejében való elrende­zése által a gázsugárnak csak korlátolt elosztása vált lehetővé. Az elosztott su­garak ugyanis főképen szabálytalan kikép­zés, vagy a gázbevezető nyílásoknak rész­leges eldugulása esetében a nyomólevegő­vel való keveredés előtt szabálytalan hen­geres alakban iparkodtak egyesülni. Ezen hátrányt eddig azáltal iparkodtak meg­szüntetni, hogy a gázkivezető nyílások fö­lött a légfúvóka körül egy süveget ren­deztek el, amely közvetlenül a levegőkive­zetési nyílás alatt gyűrűalakú gőzkivezető nyílásul szolgál. Jelen találmány célja a gázáram elosz­tását lényegesen egyszerűbb módon és sok­kal nagyobb mértékben lehetővé tenni. Ezen célból a gázkivezető nyílások és a nyomó­levegőt kivezető nyílás egy fémből vagy más alkalmas anyagból készült egységes test belsejében vannak elrendezve. A levegőnek ezen testbe való beveze­tése legcélszerűbben oldalról aránylag nagy keresztmetszatű csatorna segélyével esz­közölhető, mely az égőcsővel annak ten­gelyében elrendezett finom kivezető nyílás útján áll összeköttetésben, és az égőcsőbe egy vékony nyomiólevegősugarat vezet. Ezen a levegő számára szolgáló közpon­tos furat körül bizonyos számú szimmetri­kusan elrendezett furat foglal helyet, me­lyeken keresztül a gáz tetszés szerinti számú sugárban az égőcső keverőkamrá­jába vezettetik. Látható, hogy ezen elren­dezés által nagyszámú finom gázsugár ál­lítható elő, melyek az egyenlő magasság­ban kilépő nyomőlevegősugárral, valamint a gázsugarakon kívül fekvő térből a ke­verőkamrába vezetett levegővel kevered­nek. A találmány egy további módosítása a nyomólevegőt bevezető csőnek szimmetri­kus mellékcsatornákra való fölosztásában áll, ami lehetővé teszi a nyomólevegősu-

Next

/
Thumbnails
Contents