40601. lajstromszámú szabadalom • Berendezés forgó kompresszorok által szállított folyadék mennyiségének szabályozására

SZABADALMI LEIRAS 40601. szám. XXI/C. OSZTÁLY. Berendezés a forgó kompresszorok által szállított folyadék mennyiségének szabályozására, HUGUENIN ALBERT MÉRNÖK ZÜRICHBEN. A bejelentés napja 1906 november hó 23-ika. Valamely forgó kompresszor által szállított folyadékmennyiség szabályozását az áram­lási sebesség lefojtásával, vagy az úgyne­vezett mennyiség-szabályozással végezzük. Az első sorban jelzett szabályozás lényege abban áll, hogy a szállított folyadék útjába ellenállást kapcsolunk be, még pedig rend­szerint a kompresszor mögött, mikor az áramlási sebesség csökkenése következtében szállított folyadékmennyiség is csökken. Minthogy azonban a kompresszor kereszt­metszete • változatlan marad, ellenben a sebesség a szállítandó folyadékmennyiséggel arányosan csökken, egyrészt minden átme­neti helynél az irányváltozás szögei miatt lökések lépnek fel, másrést pedig a sebesség­változás folytonossága is megszakad, tehát a nyomások is változnak, mi a kompresszor működését kedvezőtlenül befolyásolja. Ettől eltérvén a mennyiségszabályozás elve az, hogy a gép lényeges részeinek szabad át­áramlási keresztmetszetét szabjuk meg a szállítandó folyadékmennyiségnek megfe­lelően úgy, hogy a normális sebesség vál­tozatlanul fenmarad és annak megfelelően a hatásfok is állandóan ugyanaz fog lenni. Kompresszoroknál ez a szabályozás első sorban a diffuzornál, a hajtó keréknél alkal­mazható, minthogy itt folyik le a sebesség­változás leglényegesebb része. A csatolt rajz 1. és 2. ábráján eme mennyiségszabályo­zásra szolgáló berendezésünk első fogana­tosítási alakja látható. Mint az a rajzokból kitűnik, az (a) lapátok a diffuzornak csak egy mozgatható (b) kari­máján vannak fölszerelve, amennyiben eme karimával egy darabot képeznek és a másik (c) karima (d) hasítékában egyszerűen vezetve vannak. A hasítékok oly tágasak, hogy azokban a lapátok tengelyirányban ide-oda mozoghatnak. A (h) fogaskoszorá elforgatá­sával a tengelyirányú elmozdulás ellen bizto­sított (f) csavarházak akként forognak, hogy a (b) pofával mereven kapcsolt (g) csavarok tengelyirányban ide-oda mozoghatnak, mi a keresztmetszet kivánt változását idézi elő. A mozgatható rész teljesen kihúzott hely­zeténél a gép által szállított folyadékmennyi­ség maximális, a terhelés tehát teljes, míg a pontvonalosan kihúzott állásnál a kereszt­metszet az előbbinek épen fele, tehát a terhelés is csak fele a maximálisnak. Magától érthető, hogy e mozgó rész maximális eltoló­dása után a diffuzort teljesen elzárja, tehát akkor a terhelés is zérus. A futókerék át-

Next

/
Thumbnails
Contents