40508. lajstromszámú szabadalom • Berendezés nyers és kikészített bőrök kifeszítésére

Megjelent 190?. évi november hó ílO-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 40508. szám. xi/a. OSZTÁLY. Berendezés nyers és kikészített bőrök kifeszítésére. THORER MAX JUL1US EMÁNUEL MAGÁNZÓ LEUTZSCHBAN. A bejelentés napja 1907 április hó 22-ike. A nyers és kikészített bőrök kifeszítésére már eddig is alkalmaztak kereteket, melyek­hez- a bőröket zsinórok segélyével erősítet­ték, melyek fölváltva a bőrrel és a keret­tel voltak zegzugosán összekötve. Azonban a bőrt ezen keretekben nem lehetett egyen­letesen kifeszíteni, mivel a zsinór erős tö­rései a húzóerő egyenletes elosztását nem engedték meg. Azonban okvetlenül szükséges, hogy a bőr minden része lehetőleg egyformán le­gyen igénybe véve, mert csak így kerül­hető el az egyes részek túlságos megnyú • lása vagy káros eltorzulása. Ezen célból jelen találmány szerint a bőr kifeszítésére görgőkkel ellátott keret van alkalmazva s a közös zsinór ezen görgők körül van ve­zetve. Azonkívül a zsinór a keret görgői között szintén ugyanolyan görgőket hord, melyekhez a bőr megfogására szolgáló szer­kezetek vannak erősítve. Ha a bőrt ez utób­biakhoz foglaljuk, akkor csak a zsinór sza­bad végét kell meghúznunk, hogy a bőr minden irányban egyenletesen szétterüljön és ugyanazon feszültséggel bírjon, mivel a húzási igénybevétel a zsinórvezető görgők alkalmazása következtében minden irányban egyenletesen oszlik el. A rajzon az 1. ábra ilyen feszítő keretet tüntet föl elülről nézve, míg a 2. ábra ugyanazon keret egy részének keresztmetszetét mutatja nagyobb léptékben rajzolva. A (b) keret belső oldalához (ml) zsinór­vezető görgők vannak erősítve, melyek kö­zül az (1) feszítő zsinór úgy halad, hogy a kereten körülvezetve ismét kiindulási he­lyére tér vissza. Az (ml) vezető görgök kö­zött az (1) zsinór (m") görgőket hord, me­lyek (f) fogószerkezetekkel, pl. rugalmas szorítókkal vannak fölszerelve (2. ábra), hogy ezeknek segélyével a bőr az (m") gör­gőkkel összeköthető legyen. Hogy ugyanazon keiet különböző nagy­ságú bőröknél legyen alkalmazható, a zsi­nór egyik vége nem szilárdan, hanem egy (k) szorító emelő segélyével rögzíthetően és beállíthatóan van a kerethez erősítve. A zsinór másik vége szintén nincs a keret­hez erősítve, hanem egy tekeresrúgó hatása alatt álló (n) tárcsához csatlakozik, mely a zsinórt állandóan megfeszítve tartani törek­szik. Az (n) tárcsa egy (o) kilincskerékből és (p) kilincsből álló kapcsoló szerkezettel van összekötve, mely a tárcsa visszaforgá-

Next

/
Thumbnails
Contents