40473. lajstromszámú szabadalom • Berendezés szívógázmótorok indítására

Megjelent 1907. évi november hó 29-én. MAGY. KIR. SZABADALMI ^BJ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 40473. szám. V/d/2. OSZTÁLY. Berendezés szívógázmótorok indítására. KÜNZLER ALBERT MAGÁNMÉRNÖK KONSTANZBAN. A bejelentés napja 1907 március hó 18-ika A szívógázmótorok indítása rendesen oly­képen történik, hogy a generátor salakjá­nak eltávolítása után a tüzet ventilátorral addig szitják, míg a próbacsapból kiáramló gáz meggyújtva helyesen égő lángot ad; azután a skrubberrel való összeköttetést megnyitják, a tüzelő csapját bezárják, a generátort tölcsérének szegélyéig megtöltik és ezen utóbbit elzárják, mikor is a motor megindítható. Csak igen nagy, 200 lóerőnél nagyobb teljesítményű telepeknél, melyek­nél rendesen villamos áram áll rendelke­zésre, hajtják a tűz szitására szolgáló venti­látort elektromotor segélyével, mimellett a tűz szitása rendesen egy félóráig tart, sőt több időt is vehet igénybe; viszont 200 lóerőnél kisebb teljesítményű telepeknél majdnem kizárólag kézi ventilátort szokás alkalmazni, mikor is a motor indításához szükséges egyéb teendők végzésére egy második ember szükséges, míg az egyik a kézi ventilátort hajtja. A talál mánybeli berendezés célja a motor indítását oly értelemben könnyebbé tenni, hogy oly telepeknél is, melyeknél a venti­látor hajtása nem történhetik elektromos áram, illetőleg elektromotor segélyével, egy ember egyedül is könnyen képes a motort megindítani. Miként a sematikus rajzból látható, ezt úgy érjük el, hogy a kézi ventilátor helyett az (a) nyomóvíz-ventilátort alkalmazzuk. Ilyen nyomóvíz-ventilátorokkal az összes nem mechanikai úton hajtott fúvógépek elő­nyösen helyettesíthetők, ha kb. 3 atm. nyo­mású víz áll rendelkezésünkre. Ilyen nyo­mású víz azonban bármely szívógáztelepnél található a (c) skrubber koksztöltéséneb vízzel való ellátására. Tehát bármely telep­nél a skrubberhez vezető (d) vízvezető cső­ből egy csővezetéket ágaztathatunk le a nyomóvizventilátorhoz, mely csővezetéket rendesen a (h) csappal tartjuk zárva. Az (a) ventilátor (f) vízlebocsátó csövet célsze­rűen a skrubber (g) vízlebocsátó medencéjébe vezetjük. Ha a telepet üzembe akarjuk he­lyezni, úgy a szolgálattévő embernek csak az (a) nyomóviz-ventilátorhoz vezető (h) vízcsapot kell megnyitnia; addig, míg hasz­nálható generátorgáz fejlődik, a mótor ke­nését és az indításnál szükségessé váló egyéb teendőket végezheti. Minthogy a telep üzembe helyezése az új berendezés által sokkal egyszerűbbé válik, továbbá a két rövid (e) és (f) csővezeték, valamint: a nyomóvíz-ventilátor a körülbelül 10 percig tartó üzeme közben csak néhány liter vizet igényel, az új berendezés bár-

Next

/
Thumbnails
Contents