40438. lajstromszámú szabadalom • Lökőszér barázdás szérfölülettel

Megjelent 1907. évi november Itó 27-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 40488. szám. Xll/b. OSZTÁLY. Lökőszér barázdás szérfölülettel. SONNLECHNER OSZKÁR MÉRNÖK WIENBEN. A bejelentés napja 1907 április hó 11-ike. Elsőbbsége 1906 junius 11-ével kezdődik. Jelen találmány érciszapok előkészítésére szolgáló, barázdás asztallal bíró lökőszérre vonatkozik és a találmány az érciszapok különválasztásának tökéletesebb és hatáso­sabb foganatosítását célozza. E célra az asztalt legalább két, az alsó fólületéből ki­álló csap vagy görgő beállítható kulisszá­ban vezeti. Az asztalnak ezen vezetés álta'l tetszés szerinti irányú lökőmozgást, főleg azonban görbe vonalú lökőmozgást adhatunk, ami az órciszapok különválasztásának gyorsításához és finomításához hozzájárul. Ha ugyanis például a bevezetőcsatorna közelében fekvő kulisszát a vizet elvezető csatornához ké­pest ferdén állítjuk, akkor az asztal a ba­rázdák irányában végzett szokásos egyenes vonalú lökőmozgás helyett — melynél a mozgás sebessége az asztal összes pontjain egyenlő — oly görbevonalú lökőmozgást végez, melynek középpontja az asztalnak a vizet elvezető oldalán fekszik úgy, hogy a mozgás a bevezetőhelyen ferdén fölfelé irá­nyíttatik és a magasabban fekvő asztal ré­szek nagyobb utat irnak le, mint a mélyeb­ben fekvő asztalrészek. Ennek folytán a ba­rázdákban összegyűlő anyag állandóan föl­rázatik és a lökőmozgás az anyag változó minőségéhez illeszkedik, amennyiben a fris­sen föladott anyag erősen és távolabbra, míg az asztalon már kezelt anyag gyön­gébben, vagy kisebb távolságra löketik. Az iszap szétválasztása tehát tökéletesebb. Ezen­kívül a görbe vonalú mosgás a rosszul osz­tályozott iszapban tartalmazott porszemeket könnyen gördülő mozgásra készteti úgy, hogy a porszemek a lefolyó víz által az ércrészecskékről lemosatnak és az illető ércsáv alsó szélén összegyűlnek, míg a por­szemek a jelenleg szokásos, a barázdák irányában történő egyenes vonalú lökőmoz­gásnál a legközelebbi nehéz ércdarabra do­batnak. A mellékelt rajzon a találmány értelmé­ben berendezett lökőszér az 1. ábrában fölülnézetben és a 2. ábrában oldalnézetben van föltün­tetve, a 3—8. ábrák részleteket mutatnak. A lökőszér — melynek berendezése a szérasztal kulisszavezetékén kívül ismeretes — egy alapkerettel bír, mely két (a) tar­tóból áll, hogy az asztal az érc lefolyó oldala felé a kivánt hajlást kapja, az (á) tartók kissé lejtősen vannak elrendezve és kivágásokkal ellátott (b) összekötődarabokat (3. ábra) tartanak, melyek kivágásaiban a (d) tartók (c) kiugrásai fekszenek. A (d)

Next

/
Thumbnails
Contents