40427. lajstromszámú szabadalom • Edényzár

Megjelent 190?. évi november hó 21.-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 40427. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Edényzár. BARTA PÁL GYÁRI MUNKÁS BUDAFOKON. A bejelentés napja 1907 március hó 2-ika. Jelen találmány edényeknek, illetve tet­szésszerinti tartányoknak légmentes és plomba zható elzárószerkezetére vonatkozik. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy kiviteli alakja van föltüntetve. Az 1. ábra az edényzár függélyes középmet­szete, a 2. ábra az elzáró résznek a födél levé­tele után való fölülnézete és a 3. ábra a födél középső részének alul­nézete. Az (a) edény nyaka egy körülfutó (b) domborodással bír, mely belül megfelelő hornyot képez. Az edény nyakába egy (c) elzáró rész illeszkedik, melynek (d) gumi­gyűrűje a légmentes elzárást létesíti. Hogy a (c) rész az edény nyakában rög­zíttessék, a (c) részén két (e) retesz van sugárirányban eltolhatóan vezetve, mely reteszek külső végei a (b) horonyba tolha­tók. Az (e) reteszek (f) rúgók által állan­dóan a (c) rész közepe felé, vagyis a nyi­tás helyzetébe szoríttatnak úgy, hogy ezen helyzetben a (c) rész az edény nyakába dugható és abból kihúzható. A reteszek vezetésére az U-alaku (g) vezetékek szol­gálnak, melynek (h) gyűrű által merevíttet­nek; utóbbi egyúttal a (c) rész kezelésénél fogantyú gyanánt is szolgál. Az (e) rete­szeknek a zárás helyzetébe való mozga­tására és ezen helyzetben való rögzítésére az (i) födél szolgál, melynek belső részén a közepén egy (k) hengeres nyúlvány van ki­képezve. Ha a (c) zárórész behelyezése után az (i) födőt fölhelyezzük, akkor a (k) nyúlvány a két (e) retesz közé hatol és utóbbiaknak leferdített belső végeire ék­szerüen hatva, a reteszeket kitolja úgy, hogy azok külső végei a (b) horonyba ha­tolnak és ezáltal a (c) részt rögzítik. Az (i) födő rögzítése céljából a (c) rész közepén egy függélyes (1) csap van megerősítve, mely az (i) födő (m) és (n) lyukain áthatol. Az (1) csap alsó részén közel a (c) rósz fe­nekéhez két harántirányban kiálló (o) pe­czek van megerősítve, melyekre a (k) nyúl­vány (p) kivágásai illenek. Az (i) födő rög­zítése már most úgy történik, hogy az (i) födőt fölhelyezzük és addig nyomjuk le, míg a (p) kivágások az (o) peckeken átCBÚsz­tak; ekkor a födőt 90°-al elforgatjuk, mire az bajonettzáras módjára rögzíttetik. Hogy az edény belsejét avatatlanoknak hozzáférhetetlenné tegyük, az (1) csap fölső, az (i) födőn kiálló végében levő (o) lyukba ólomzárt vagy hasonlót tehetünk. Természetes, hogy az (e) reteszek száma

Next

/
Thumbnails
Contents