40402. lajstromszámú szabadalom • Önműködő berendezés szivarok elárúsítására

Megjelent 1907. évi november hó 20-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 40402. szám. Vll/b. OSZTÁLY. Önműködő berendezés szivarok elárúsítására. GARSON VENDING MACHINE C° CÉG NEW-YORKBAN. A bejelentés napja 1906 december hó 17-ike. Találmányunk tárgya oly önműködő szi­varé lárúsító berendezés, mely a szivarokat a vevőnek az eredeti csomagolásban, azok megsértése vagy megrongálása nélkül szol­gáltatja ki, még pedig a vevő által bedo­bott pénzdarabnak megfelelő, változó szám­ban és csakis akkor reteszelődik el isimét, mikor a megvett szivarokat tényleg kiszol­gáltatta. Eme berendezés a csatolt rajzokon lát­ható, hol az 1. ábra az elárúsító berendezés fölülné­zete a tok fölső részének eltávolítása után, a 2. ábra metszete az 1. ábra 2—2 vo­nala szerint, a 3. ábra metszete az 1. ábra 3—3 vo­nala szerint a nyíl irányában nézve, a 4. ábra a pénzcsatornát és az ehheztar­tozló részeket ábrázoló metszet, az. 5. ábra a fiókot elreteszelő szerkezet nézete, a 6. és 7. ábra a szivar kiadására szol­gáló tagokat és a fiókot ellenőrző, a pénz által működtetett berendezés két nézete, a 8. és 9. ábra metszet a 3. ábra 8—8 vonala szerint és a szivart kiadló berende­zést működése közben és ez után ábrá­zolja, a 10. és 11. ábra metszet a 3. ábra 10—10 vonala szerint a részek elreteszelt, illetve el nem reteszelt állapotánál. A rajzon ábrázolt elárúsító berendezés •egy (1) tokba van zárva, melynek előnyö­sen átlátszó anyagból készült (2) ablakai és egy (3) ajtaja van, hogy ezen át a tok belseje hozzáférhetővé váljék. A tok (4) jalsó része akként van kiképezve, hogy ab­ban a szerkezet egy része helyet foglal­hasson, a fölső résztől egy (5) közfal vá­lasztja el, melynek a (7) garat behelyezé­sére alkalmas (6) nyílása van. A garat akként van kiképezve, hogy arra egy kö­zönséges (8) szivardobozt föl lehessen húzni, melynek fenekét eltávolítottuk és (9) födelét ferde helyzetbe állítottuk, hogy a doboz tartalma könnyen ellenőrizhető le­gyen (3. ábra). A doboz maga a (7) ga­rat körül alkalmazott (11) karimán nyug­szik. A garat két ellenkező irányban lejtő és egymás felé hajló fala között egy (12) nyí­lás marad szabadon, mely alatt a (13) szál­lító henger foglal helyet. Eme henger egy, a (15) tengely körül forgatható (14) csőre van fölékelve és a sdvaroknak megfele­lően alakított (16) vályúkkal van ellátva. A vályúk élein ezenkívül (17) görgők is

Next

/
Thumbnails
Contents