40374. lajstromszámú szabadalom • Síkszita

Megjelent 1907. évi november lió 14-én. MAGY. jjH* KIR. SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 40374. szám. X/i. OSZTÁLY. Síkszita. GRAEPEL HUGÓ GÉPGYÁROS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 augusztus hó 10-ike. Síksziták szitaszekrényeinek hordására a szokásos fölfüggesztések hely°tt a padlón fölállított lemezrugókat alkalmaztak, melyek­nek a felező pont fölött és alatt lévő ré­szei 90°-kal voltak egymáshoz képest el­csavarva, hogy a rugók két egymásra me­rőleges síkban kilenghessenek. Ily lemezrugok azonban sima, nyugodt üzem elérésére alkalmatlanoknak bizonyul­tak és a gyakorlat igényeinek nehéz elő­állíthatóságukon kívül még sok egyéb ok­ból sem feleltek meg. A jelen találmány tárgya már most oly síkszita, mely dacára annak, hogy lemez­rugókra van ágyazva, a gyakorlat igényei­nek teljesen megfelel. Ezt a találmány szerint azáltal érjük el, hogy a szitaszekrényeket hordó lemezrugó­kat egy keretre erősítjük, mely ismét a maga részénél van lemezrugók segélyével egy helytálló állványon (főképen a hajtó tengely állványán) fölfüggesztve, ahol is az utóbbi lemezrugók a közmozgásnak fo­ganatosíthatása céljából oly síkokban van­nak elrendezve, melyek az először említett lemezrugók síkjára merőlegesek. A mellékelt rajzban a találmány tárgyát képező síkszita néhány foganatosítási alak­jában van föltűntetve. Az I 1. ábra a síkszitának egy oldalnézetét láttatja. A 2. ábra metszet az 1. ábrának A—B vo­nala szerint. A 3. ábra a síkszitának egy másik fogana­tosítási alakját oldalnézetben tünteti föl, A 4. ábra metszet a 3. ábrának C—D vo­nala szerint. Az 5. és 6. ábrák a keretnek két módosított foganatosítási alakját láttatják, melynél a szitaszekrényeket hordó lemezrugók a ke­retre vannak erősítve. Az (1) szitaszekrény (1. ábra) négy sar­kán a (2) lemezrugőkra van ágyazva, melyek­nek fölső végei a szitaszekrénynyel pánt­szerüen vannak összekötve, míg ezen ru­góknak alsó végei a (3) kerettel vannak szilárdan összeköttetésben, mely a 2. ábrán föltüntetett alakkal bír és a (4) állványt (1. ábra) körülveszi; a keret az (5) lemez­rugók segélyével a (4) állványon megerő­sített (6) lemeznek négy sarkára van füg­gesztve. Az (5) rugók, melyek a (3) kerettel szilárdan, a (6) lemezzel pedig pántszerüen vannak összekötve, oly síkokban feküsznek melyek merőlegesek a (2) lemezrugóknak síkjához, miáltal minden akadály nélkül vé-i gezhet a szitaszekréay körmozgást. I Hogy a (3) keretnek kilengését a (16)

Next

/
Thumbnails
Contents