40337. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kopáloknak a természetes borostyánkőhöz hasonló anyaggá való átalakítására

Megjelent 190Í. évi november hó 11-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. szabadalmi leiras 40337. szám. lVIh/l. OSZTÁLY. Eljárás kopáloknak a természetes borostyánkőhöz hasonló anyaggá való átalakítására. SPILLER FRANZ GYÁROS WIENBEN. Bejelentésének napja 1907 április 30-ika. Elsőbbsége 1904 november hó 28-ával kezdődik. Jelen eljárás célja oly műanyag- előállí­táfScl, mely úgy színre, mint keménységre, tartósságra és megmunkálhatóságra a bo­rostyánkővel egyenértékű. Mesterséges bo­rostyánkőnek, az úgynevezett ambroidnak előállítására eddig főleg borostyánkövet használtak, melyet az elérendő célra kü­lönféle eljárásoknak vetettek alá. Jelen eljárásnál alapanyagul a termé­szetben előforduló kopált használjuk, ez a borostyánkőhöz hasonló, fiatalabb szárma­zású ásatag gyanta, mely a borostyánkő­től főleg abban különbözik, hogy nagy mennyiségű olajokat tartalmaz, minek kö­vetkeztében már aránylag alacsonyabb hő­foknál, körülbelül 120° C.-nál meglágyul, míg a borostyánkő a melegnek sokkal job­ban áll ellen. A borostyánkőnek épen ezen tulajdon­sága, valamint világos szép sárga színe adja meg az iparban magas értékét s jelen tar lálmány célja, hogy a kopálokat a boros­tyánkőhöz hasonló nemes tulajdonságokkal ruházzuk föl s ezáltal a borostyánkővel egyenértékű nyers anyaggá változtassuk át. Az eljárás lényege abban áll, hogy a ko­pálokból az olajokat, amennyire lehet, el­távolítjuk, amit a kopáloknak zárt edé­nyekben nyomás alatt vízben való főzése által érünk el. A főzés időtartama az alkalmazott nyo­mástól függ, minél nagyobb a nyomás, an­nál rövidebb a főzés időtartama úgy, hogy 16—20 légköri nyomásnál a kezelés kö­rülbelül 48 óráig tart. Hogy az eljárást még inkább gyorsítsuk, a vízhez savanyú alkálikus vagy semleges (sókat) anyagokat keverünk. Legelőnyösebbnek borcstyánkősavnak az alkalmazása bizonyult, mivel az a legtar­tósabb anyagot szolgáltatja, míg más anya­gokkal nagyon szép színárnyalatokat, de nem tartós terméket érünk el, amennyiben ez a levegőn való hosszabb állás után ri­deggé vagy porhanyóssá válik. A hatékony vegyi anyagnak keverési aránya a kopálokban lévő olajokra való hatóképességétől függ, így pl. borostyán­kősavnak az alkalmazásánál elegendő, ha egy liter vízhez 5 g. borostyánkősavat ke­verünk. A kopáloknak nyomás alatt való főzésé­nél az olajokat belőlük eltávolítjuk; ha a vízhez valamely fönt említett anyagot, pl. borostyánkősavat kevertünk, akkor ez a visszamaradó gyantával vegyül, mely lehü-

Next

/
Thumbnails
Contents