40308. lajstromszámú szabadalom • Kiolvadó biztosítékkal egyesített kikapcsoló villamosvezetékekhez

Jlegjelent 1907. évi november lió 8-án. MAGY. KIR. SZABADALMI 1|Í|§> HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 40308. szám. VIj/g. OSZTÁLY­Kiolvadó biztosítékkal egyesített kikapcsoló villamos vezetékekhez. TAUSSIG SAMU ELEKTROTECHNIKAI VÁLLALAT TULAJDONOSA GYÖRÖTT. A szabadalom bejelentésének napja 1907 január hó 16-ika. Jelen találmány tárgya kiolvadó biztosi- , tékkal egyesített kikapcsoló villamos ve­zetékekhez. A biztosíték sugarasan ©ken­dezett több kiolvadó sodronnyal bír, me­lyek az áramkörbe egymásután kapcsolha­tók be. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy példakép vett foganatosítási alak­ját mutattuk be és pedig az 1. ábrán hosszmetszetben, a 2. ábrán pedig a tok fölülnézetét ki­emelt dobbal. Az elforgatható (2) dob a (3) tokba van helyezve. A dob két kamrára van osztva, melyek közül az alsó a sugarasan elren­dezett kiolvadó (1) sodronyokat, a fölső pedig az ismert szerkezetű, az (5) fogan­tyú által elforgatható (4) kikapcsolót tar­talmazza. A dob a tok alzatába csavarolt (6) tövis körül elforgatható; a dob veze­tését a (7) hüvely képezi. A kiolvadó sod­ronyok egyik vége a (8) kontaktushelyek­hez, ^ftásik vége pedig a (9) koronghoz van erősítve. A (8) kontaktusok egyike a (10) rúgó­val érintkezik. A kikapcsoló összekötteté­sét az áramkörrel a (11) gyűrű és a (12) rúgó létesíti. Az áram a (13) vezetéken át lép be és a (14) lemezen, a (15) vezetéken és a (12) rúgón át a (11) gyűrűbe és a kikapcso­ltéba jut. A kikapcsolóból az áram útját a (16) vezetéken át a (9) korongba, majd az épen bekapcsolt (1) sodronyon és a (8) kontaktushelyen át a (10) rúgóba veszi, melyből a (17) vezetéken és a (18) leme­zen át a (19) külső vezetékbe jut. Ha az épen bekapcsolt sodrony kiolvadt, a dob elforgatása által az áramkörbe a kö­vetkező sodronyt bekapcsoljuk. Hogy az elforgatás mindig csak egy-egy kontaktushellyel történjék, a dob rugóval, a tok pedig a (20) fogakkal van ellátva vagy fordítva. A fogak osztása a kontak­tusok osztásának felel meg, alakjuk pedig olyan, hogy a dob visszafelé való forga­tása lehetetlenné váljék. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Kiolvadó biztosítékkal egyesített kikap­csoló villamos vezetékekhez, jellemezve azáltal, hogy a kikapcsoló és akiolvadó

Next

/
Thumbnails
Contents