40301. lajstromszámú szabadalom • Körhajóágyazás vízszintes körhajóval ellátott varrógépek számára

Jlegjelent 1907. évi november lió 8-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 40301. szám. I/g. OSZTÁLY. Körhajóágyazás vízszintes körhajóval ellátott varrógépek számára. LARSON JULIUS GÉPGYÁROS FREDERIKSBERGBEN. Pótszabadalom a 39205. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1907 január hó 18-ika. Már alkalmaztak vízszintes fekvésű kör­hajókat is varrógépeken, bár az elért előny azért nem volt jelentékeny, mivel a tűnek mindig az úgynevezett szívalakú horonyve­zeték segélyével oly értelmű egyenlőtlen mozgást kellett adni, hogy útjának legal­sóbb helyén megállapodva, időt engedjen a nyüstnek arra, hogy a hurkot a hajón kö­rülvezesse és meghúzza. Ez meglehetősen bonyolult mozgatószerveket igényelt és azon nagy hátránnyal járt a talplevarrás­nál, hogy a tűnek aránylag hosszú tartóz­kodása, a bőrbe szúrt lyuknak a tű kihú­zása után való teljes rugalmas összezáró­dását megakadályozta. Jelen találmány tárgya oly vízszintes körhajóágyazás, mely sajátos berendezése folytán a nyüstöt megragadja és letartja úgy, hogy a tű azonnal .a leszúrás után veszteglés nélkül fordulhat vissza fölfelé, amennyiben a hurok a tű emelkedése köz­ben létesíttetik azáltal, hogy a gyűrűalakú, ' körhajófölfekvést képező körhajöágyazás fölső éle egy szarvval van ellátva, mely a vízszintesen fekvő körhajó oldalt valjó el­fordulása dacára, a hurokképzés helyén megtartja a fölső nyüstből képzett hur­kot. A rajz a találmány tárgyát két nézet­ben mutatja be. 1. ábra a körhajóágyazás metszete a kör­hajó egy részével. 2. ábra a körhajó nézete alulról. A gyűrűalakú körhajóágyazás (l)-el van jelölve. Az 1. ábra a (2) körhajónak egy részét is mutatja a 2. ábra A—A vonala szerinti metszetben. A körhajó ágyazásá­nak fölső élén a tű beszúrásának helyén egy (3) ferde bevágás van alkalmazva, mely legömbölyített véggel bír. Az ágyazásnak a bevágás fölött fekvő éle (4) szarvat ké­pez. A tű beszúrásának legmélyebb pont­jára érve, a (3) bevágáson nyúlk keresz­tül. Ezen pillanatban az előresiető (2) kör­hajónak (5) szarva megragadja a nyüstöt. A körhajó továbbmozgása alatt ráviszi a (3) szarvra a (7) hurkot. A körhajó to­vábbi. mozgása alatt a ferde (3) bevágás a hurkot a körhajóhoz képest lejjebb húzza úgy, hogy a körhajó végre a csévé­ről a körhajó közepén fúrt nyílásból föl­jövő nyüstöt is áthúzza a (7) hurkon, mi­által a fölső nyüst (7) hurkának meghú­zásával az öltés te van fejezve. Az egész öltésképzés eszközlése alatt egy pillanatra sem áll meg a tű.

Next

/
Thumbnails
Contents