40280. lajstromszámú szabadalom • Újítások gáz előállítására szolgáló szövőszékeken

Megjelent 1J)07. évi november lió 7-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 40280. szám. XIV/b. OSZTÁLY. Újítások gázé előállítására szolgáló szövőszékeken. AUGTE VILLY ET CIE CÉG LYONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1907 májas hó 27-ike. A gázénak angol nyüstök segélyével mechanikai szövőszékeken való előállítása, mely sűrűn fekvő láncoknál teljesen ke­resztülvihetetlen, mindenkor számos hát­ránnyal jár, melyek abból erednek, hogy az angol nyüst által fölemelt, de az alap­nyüst által leszorítva tartott fonálnak a két nyüst között hirtelen kell fölemelkednie, miután az álló fonal alatt elhaladt, miért is ezen vetést «nehéz vetésnek» nevezték. Ezen nehéz vetés a fonalakat rendkívül igénybe veszi úgy, hogy szakadások elke­rülése végett a szövőszék sebességét lénye­gesen csökkenteni kell. Ezen hátrányokat teljesen elkerüljük fésűszerű nyüstök alkalmazásával, melyek­nek fogai vagy bordái között, körülbelül a bordák félmagasságában vannak a mozgó fonalakat befogadó szemek elrendezve. A találmány tárgyát képező újítások első sorban ezen fésűk mozgató szerkezetére, továbbá a fésűk sajátos szerkezetére vonat­koznak, mely megengedi, hogy a szövőszék sebességét lényegesen fokozzuk. Ezen célból a fésűk mozgatására, két alaktárcsát alkalmazunk, melyek a főtengely egy körülforgása alatt a lábítókat kétszer emelik és sülyesztik. A fésűk ezenkívül vízszintes irányban való mozgatasra szol­gáló mozgatószerkezettel vannak ellátva melyek segélyével a mozgó fonalakat az álló fonalaknak hol egyik, hol másik olda­lára hozhatjuk. A mellékelt rajzban: 1. ábra a szövőszék sematikus oldalné­zete, melyben a fésűk függélyes mozgatá­sára szolgáló szerkezet látható, a 11. ábrá­ban föltüntetett kontrakötésü gazé előállí­tására. 2. ábra az 1. ábrában föltüntetett szövő­szék alaprajza, melyből a fésűk vízszintes mozgatására szolgáló szerkezet látható. 3. ábra a kontrakötésű gazé előállítására szolgáló fésűk részleges távlati képe. 4. ábra a fésűk vízszintes mozgatására szolgáló szerkezet alaprajza nagyobb lép­tékben. 5. ábra kontrakötésü vagy angol gazé előállítására szolgáló alaktárcsa elölnézete és alaprajza. 6. ábra fésűk vízszintes mozgatására szol­gáló alaktárcsa elölnézete és alaprajza. 7. ábra a fésűk függélyes vezetékeinek egyike, elölnézetben és alaprajzban, 8. ábra egy tartó nézete nagyobb lépték­ben, mely ütköző gyanánt és a 10. ábrá­ban föltüntetett fogaskerék ágyazására szolgál.

Next

/
Thumbnails
Contents