40254. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a rozsdaképződés elhárítására ónozott vastartályoknál

Megjelent 1907. évi november Iió 7-éu. MAGY. ^jw KIR. SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 40254 szám. XV l/e. OSZTÁLY­Eljárás a rozsdaképződés elhárítására ónozott vastartályoknál. AKTIESELSKABET BURMEISTER & WAINS MASKIN-OG SKIBSBYGGEBI CÉG KOPENHÁGÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1907 május hó 13-ika. - né\ ' A tej és más folyadékok eltart líe­lőleg szállítására való ónozott vaeiartályok — mint ismeretes — gyorsan megtámad­tatnak és a rozsdaképződés folytán csak­hamar hasznavehetetlenné válnak. Ez a rozsdaképződés arra vezethető vissza, hogy az ónréteg likacsain át folyadék hatol a vashoz, miáltal a folyadék elektrolitos szétbomlása idéztetik elő, mely folyadék a vason oxygént fejleszt. A gyakorlatban igen nehéz az ónozást úgy végezni, hogy lika­csok egyáltalán ne keletkezhessenek. A találmányunk tárgyát képező eljárás sze­rint közönséges módon ónozott vastartá­lyokban a rozsdaképződést a következő mó­don hárítjuk el, illetőleg csökkentjük a le­hetőségig. A tartály belső oldalán ónozás előtt — a tartály nagyságától avagy alakjától függően egy vagy több helyen — alkalmas nagyságú és alakú, például a forint nagyságával azo­nos terjedelmű mélyítéseket képezünk ki, mire a tartályt ónozzuk és a mélyítéseket minden oldalán ugyancsak ónozott avagy nem ónozott oly fémmel, illetőleg ötvözet­tel töltjük ki, mely nagyobb mérvben elek­ropositiv, mint a vas. Ha már most az ónréteg likacsain folya­dék (tej) hatol át és ezáltal a vassal és az elektropositiv fémmel egyidejűleg érintke­zésbe jön, akkor elektromos áram kelet­zik, mely a tartály vasanyaga és az ónozás között keletkező árammal ellentétesen hat s így az oxygént a vastól eltávolítani igyek­szik. Kísérletek útján azt találtuk, hogy az említett mélyítések kitöltésére legalkalma­sabb a zink, azonban más oly fémek és ötvözetek is alkalmasak erre a célra, me­lyek nagyobb mérvben elektropositivek mint a vas. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás a rozsdaképződés elhárítására tej vagy más efféle folyadék eltartására, illetőleg szállítására való ónozott vas­tartályokban, azáltal jellemezve, hogy az ónozott tartály belső oldalán, megfelelő terjedelmű mélyítéseket alkalmas, min­den oldalán ugyancsak ónozott vagy nem ónozott oly fémmel, illetőleg ötvö­zettel töltjük ki, mely nagyobb mérvben elektropositiv, mint a vas, miáltal az

Next

/
Thumbnails
Contents