40242. lajstromszámú szabadalom • Závárzat visszalökés által töltött mozgócsövű lőfegyverekhez

Megjelent 1í><)7. évi november hó 4-é». MAGY. SZABADALMI KiH. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 40242. szám. XIX/a. OSZTÁLY­Závárzat visszalökés által töltött, mozgó csövű lövó' fegyverekhez. MAUSER PÁL KIB. KERESKEDELMI TANÁCSOS NEUSSE/M OBERNDORFBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1907 január hó 26-ika. Találmányom tárgya egy visszalökés ál­tal töltött, mozgó csővel bíró lövőfegy­ver, főleg pedig tárgya a závárzat és a zár roló elretesaelésére szolgáló tagok külön­leges elrendezése. Egy régebb találmá­nyom szerint az elreteszelésre himba mód­jára lenghetően szerelt oly tuskó szolgál, melynek fölső része homlokfölületével a záró dugattyú hátsó fölületére fekszik és melynek oldalkarjai a fogantyú vagy ke­retdarab léceinek mélyedéseibe fogódzó orrokkal vagy kiugrásokkal vannak ellátva-, hogy a tuskőnak az elreteszelést végző és megszüntető mozgása kényszer mozgássze­rűen menjen végbe. Találmányom szerint ezt a tuskót két, egymástól függetlenül mozgó elreteszelő emelő helyettesíti, melyek a zároló veze­tékének két oldalán vannak elrendezve és ágyazásuk módja következtében a csőpa­lástban lenghetnek, mimellett a karoknak az elreteszelő és az elreteszelést magszün­tető helyzetbe való beállítása a karok ki­ugrásainak a fogantyú- vagy keretdarab, vagy más, az aggyal mereven kapcsolt rész megfelelő kivágásaival való együttműkö­dése következtében megy végbe. Ennek az elrendezésnek az az előnye, hogy ezek a vízszintes síkban lengő emelők a záródu­gattyút kétoldalt, a závárzat hosszanti ten­gelyéhez szimmetrikusan megtámasztják és hogy a karok vagy emelők oldalirányú ágyazása következtében az egész závárzat a tokkal együtt alacsonyabbra is szerkeszt­hető. A csatolt rajzon példaképen a találmány szerint szerkesztett elreteszelő emelők két foganatosítási alakja látható, de kifeje­zetten megemlítjük azt, hogy ez a két példa nem meríti ki az összes lehetséges megol­dásokat, hanem hogy ellenkezőleg, számos más részlegesen módosított foganatosítási alak lehetséges, melyek mind a találmányi védelmi körébe esnek. Ami már most speciálisan az 1., 2. és 3. ábrán látható foganatosítási alakot illeti, ennek alapjául az a föltevés szolgál, hogy a két (b) elreteszelő emelő egykarú eme­lők, és az (a) csap körül lenghetően van­nak a (h) csőpalást hátsó falában lenghe­tően ágyazva. Az (a) csapok a karokkal egy darabot alkotnak és a hüvelyfal meg­felelő mélyedéseibe oly mélyre nyúlnak be, hogy kiesés ellen biztosítva vannak. A ka­roknak az elreteszelést létesítő és meg­szüntető mozgás irányában kényszerítve

Next

/
Thumbnails
Contents