40239. lajstromszámú szabadalom • Eljárás foszformentes gyújtó, illetőleg gyújtófamártási anyagoknak és dörzsfelületeknek előállítására gyufák számára

Megjelent 1907. évi november lió 4-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEI RAS 40289. szám. llls. OSZTÁLY. Eljárás foszformentes gyújtó, illetó'leg gyújtófamártási anyagoknak és dörzs­fölületeknek előállítására gyufák számára. STANGE LOUÍS KÉMIKUS AACHENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 szeptember hó 28-ika. Jelen találmány tárgya eljárás mindenütt meggyúló gyufák gyújtóanyagának, illető­leg mártási anyagának, valamint biztonsági gyufák dörzsfölületeinek, foszfor igénybe­vétele nélkül való előállítására. Ismeretes, hogy gyufák gyújtóanyagának eddigi gyártásánál gyújtóanyagul foszfort vagy annak kénnel való vegyületeit hasz­nálnak, míg a biztonsági gyufák dörzsfölü­letét amorf-foszfor igénybevételével állít­ják elő. Ezzel szemben jelen találmány ilyen gyújtóanyagoknak és dörzsfölületeknek foszfor fölhasználása nélkül való előállítá­sában áll, amennyiben a foszfort és vegyü­leteit úgy a gyufáknak előállításánál, vala­mint biztonsági gyújtók dörzsfölületeinek összeállításánál, diazotestek által helyette­sítjük. A diazotesteknek robbanó és rob­bantható volta már eddig is ismeretes volt és ezideig ily diazotesteket egyéb robba­nékony szerves vegyületek mellett ajánlot­tak már kanócbél gyanánt és gyutacsok előállítására, azonban mindeddig ismeretlen volt gyufáknak és azok dörzsfölületének előállításánál a foszfort, valamint annak kénvegyületeit és amorf-foszfort diazotestek által helyettesíteni. Ezen célra különösen bizonyos állandó és nem mérges diazotes­tek, mint pl. a diazobenzosulfosav alkal­masak, ha neutrális állapotban és fémes vagy fémsószerű alkatrészek távolléte mel­lett alkalmaztatnak. Általában a következő követelményeket kell teljesítenie a jelen eljárás foganatosítására alkalmas diazo­testnek: 1. A diazotest legyen állandó és 12%-nál több diazonitrogent tartalmazzon. 2. Ne legyen vízben könnyen oldható. 3. Szilárd test alakjában legyen nyer­hető, még pedig fémes sóktól mentesen és teljesen savmentesen, mivel a savnak nyo­mokban levő jelenléte is szétroncsolná a ragasztóanyagot (jelen esetben az enyvet, amely az egyetlen gyakorlatilag használ­ható adhézio-eszköz gyufafejek számára). 4. Azon tulajdonságának kell lennie, hogy a gyufagyártásnál, az eddig foszfor­ral keverendő szokásos anyagokkal való összekevertetése esetében súrlódás hatása alatt gyúljon meg. Előzetes kísérletek által könnyen lehet megállapítani, vájjon egy különleges diazo­test alkalmas-e jelen találmány céljaira, vagy nem. A fönti követelményeket kielégítő diazo­testek csoportja közül a legolcsóbb és leg­szokásosabb diazotest a diazobenzol-sulfo-

Next

/
Thumbnails
Contents