40218. lajstromszámú szabadalom • Szabályozható tüzelőanyag- szivattyú égési erőgépek számára

Megjelent 1907. évi november hó 4-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 40218. szám. V/d/2. OSZTÁLY. Szabályozható tüzeló'anyagszivattyú égési erőgépek számára. HAVAS ÖDÖN TITKÁR BUDAPESTEN. A szabadilom bejelentésének napja 1906 augusztus hó 2-ika. Jelen találmány égési erőgépek tüzelő­anyagszivattyújára vonatkozik, melyet a motor szabályozója akképen befolyásol, hogy fokozódó sebességnél kevesebb és csökkenő sebességnél több tüzelőanyagot táplál. Ezen célt a találmány értelmében azál­tal érjük el, hogy a dugattyú az őt moz­gató elemmel lazán van összekötve úgy, hogy a dugattyú és a mozgatóelem kö­zött holt mozgás lép föl, melyet a szabá­lyozó csökkent vagy növel. A mellékelt rajz egy ily tüzelőanyagszi­vattyú kiviteli példáját mutatja. Az 1. ábra a tüzelőanyagszivattyú met­szete; a 2—4. ábrák a szivattyú szabályozó szer­kezetét különböző helyzetekben vázlatosan tüntetik föl. Az (a) szivattyúdugattyún elrendezett (b) fej a (c) hüvelyben lazán mozgatható. A (c) hüvely a mótor valamely tengelyé­ről ide- és oda menő mozgást kap. A (c) hüvely (d) kivágásokkal van ellátva, me­lyeken (e) ék van átdugva. Utóbbit (f) emeltyű befolyásolja, melyet a szabályozó működtet. A szivattyúdugattyú (b) feje a (c) hü­velyben korlátolt mozgással bír, melyet egyrészt a (c) hüvely feneke, másrészt az (e) ék ékfölülete határol. Minél mé­| lyebbre tolatik az (e) ék a (d) kivágá-1 sokba, annál kisebb a (b) fej holt moz­gása és így annál nagyobb lesz az (a) du­gattyú lökete és megfordítva. A szabályozó oly módon van az (f) emeltyűvel össze­kötve, hogy az (e) ék a mótor túlságos sebességénél a (c) hüvely (d) kivágásai­ból kihúzatik, míg a sebesség csökkené­sével a (d) kivágásokba jobban betola­tik, miáltal megfelelő tüzelőanyagtáplá­lást érünk el. A 2. ábra az ék helyzetét a mótor igen nagy sebességénél, míg a 3. ábra az ék helyzetét a legkisebb sebességnél mu­tatja. (Ezen helyzetben a (b) fej holt moz­gása zérus értékkel bír.) A 4. ábra az ék egy középhelyzetét mutatja. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Szabályozható tüzelőanyagszivattyú égési erőgépek számára, jellemezve azáltal, hogy a szivattyúdugattyú és az őt moz­gató elem között holtmozgás van, me­lyet a szabályozó a mótor sebességé­nek megfelelően csökkent vagy növel.

Next

/
Thumbnails
Contents