40206. lajstromszámú szabadalom • Berendezés répaszeletek, kisajtolt cukornádszálak (bagasse) és effélék folytatólagos diffúziójára

Megjelent l'JOÍ. évi október lió 31-én. MAGY. KIH. SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEI RAS 40206. szám. IV/d. OSZTÁLY. Berendezés répaszeletek, kisajtolt cukornádszálak (bagasse) és effélék folytatólagos diffúziójára. STECKHAN HERMANN TECHNIKUS BRESLAUBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 február hó 20-ika. A répaszeletek, kisajtolt cukornádszálak (bagasse) és effélék folytatólagos diffúziójára szolgáló eddigi ismeretes diffuzió-batériáknak az a hátránya, hogy azok segélyével a be­cefrézés, azaz a friss szeleteknek répalével való keverése és a már koncentrált levek lefejtése nem történhetett folytatólagosan, hanem csak időszakosan (fölváltva). E hátrány elhárítására van hivatva a jelen találmánybeli berendezés, amelynek segélyével a batériának valamely diffúzom­ból kinyomott levet vagy két lévezeték al­kalmazása által, vagy pedig egy lévezeték alkalmazása esetén, a lévezetékben elren­dezett megfelelő elzárások által két részre osztjuk. Az egyik részt a mérőedényekhez, 111- a derítéshez lefejtjük, míg a másik rész egyidejűleg vagy közvetlenül a szeletekkel újból megtöltött diffuzor becefrézésére, vagy a lének a megelőző diffuzorból való kiszo­rítására szolgál. A lévezetékek keresztmetszeteit úgy kell választanunk, hogy azok a batéria nyomó­vezetékével megfelelő arányban álljanak, hogy így a batériában a lefolyó mennyi­ség ne legyen nagyobb, mint a hozzáfolyó mennyiség és hogy a batériában a nyomás­viszonyok az egyidejű becefrézés és lélefej­tés dacára normálisak maradjanak. Az edé­nyek, melyekbe a levet le kell fejteni, ma­gasság tekintetében úgy rendezendők el, hogy a becefrézés és a lefejtés körülbelül egyenlő, vagy még célszerűbben teljesen egyenlő nyomásviszonyok között mehessen végbe. A találmánybeli berendezés segélyével a becefrézésre rendelkezésre álló időt meg­hosszabbítjuk, amivel lényeges előnyök jár­nak. Ha ugyanis, mint ez az eddig ismert berendezéseknél előfordul, a becefrézési idő csak igen rövid, ekkor a lének nagy áram­lási sebességgel kell a diffuzorba belépnie, hogy azt a rendelkezésre álló idő alatt meg­tölthesse. A lé rohamos beáramlásának azonban az az eredménye, hogy a répasze­letek fölemeltetnek és hogy a már régóta igen hátrányosnak ismert csatornák képződ­nek, ami tudvalevőleg mindig egyenletlen kilúgozást von maga után. Továbbá rövid becefrézési idő alatt a szeleteket körülvevő levegő csak nehezen távozhatik, ami nem­csak a batériában a nyomást, hanem a dif­fúzió hatásfokát is kedvezőtlenül befolyá­solja, mely hatásfok tudvalevőleg annál jobb, minél jobban sikerül a szeleteket körülvevő levegőt eltávolítani.

Next

/
Thumbnails
Contents