40183. lajstromszámú szabadalom • Takarékpersely öröknaptárral

Megjelent J907. évi október lírt 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 40183. szám. VI/a. OSZTÁLY. Takarékpersely örök naptárral. RÉDEI IMRE PÓSTA- ÉS TÁVÍRÓTISZT BUDAPESTEN ÉS HORVÁTH JÓZSEF LAKATOS SZÉKESFEHÉRVÁROTT. A szabadalom bejelentésének napja 1907 március hó 16 ika Találmányunk tárgya egy öröknaptárral kombinált takarékpersely, melynél a hónap és nap nevének beállítása tetszőleges mó­don, a nap számának beállítása pedig csak egy bizonyos, előre meghatározott pénz­darab bedobása után lehetséges, vagy pe­dig eme pénzdarab bedobása után önműkö­dően megy végbe. A csatolt rajz 1. ábráján a találmány tárgyát képező takarékpersely egy foganatosítási alakjá­nak elölnézete, 2. ábráján függélyes keresztmetszete lát­ható. Mint az a rajzokból kitűnik, a tetsző­leges miődon, pl. a szokásos asztali nap­tárak tokjának módjára kiképezett, fém­ből készült és minden oldal felé zárt (a) takarékpersely egy kulccsal zárható (b) ajtóval és egy (c) pénzbedobó nyílással van ellátva. A persely fölső részén két hasáb van forgathatóan ágyazva, ezek közül a fölső (d) hasáb tizenkét oldalú, és az ol­dalain a hónapok nevei, az alsó (e) hasáb pedig hétoldalú ós oldalain a napok nevei­vel van ellátva. A két hasáb (dl), illetve (el) forgástengelyeinek az (a) perselyből kinyúló végeire a hasábok forgatására szolgáló (d2), illetve (e2) gombok, a per­sely belsejében pedig a hasáb oldalszámá­nak megfelelő számú fogakkal ellátott és a (d3), illetve (e4) kilincs.ugókkal együtt­működő (d4), illetve (e4) kilincskerekek vannak fölékelve. A napok és hónapok nevei a tok megfelelő kivágásain át vál­nak láthatókká, a beállítást kézzel, a meg­felelő hasábok forgatásával végezaük, a hasábokat pedig a beállított helyzetükben a (d4 e4) kilincskerekekbe fogódzó (d3e3) kilincsrugók rögzítik. A napok számai egyes, egymással lánc­szemek módjára kapcsolt lemezekre van­nak írva, mely lemezekből alkotott végte­len (f) lánc két, a (d) és (e) hasábokra merőleges, sokszögletű hasáb vagy hen­ger alakjában kiképezett (g) és (h) koron­gon fut. A (g) korong szerkezete tetsző­leges, a (h) korong alul és fölül nyitott és fölül egy kúpos gyűrűvel van ellátva, melynek annyi (j) kivágása van, ahány ol­dala van a korongnak, vagy hengeres ko­rong esetében ahányszorosa a korong ke­rülete egy lemez hosszának. Ez a (h) ko­rong a (c) pénzbedobó nyílástól kiinduló (i) pénzcsatorna alsó végénél van elren­dezve, mely eme végén egy, a bedobandó pénzdarab kerületének megfelelően gör­bülő fenékkel van elzárva és akként van

Next

/
Thumbnails
Contents