40181. lajstromszámú szabadalom • Újítás nádszöveteken

Megjelent 1907. évi október hó 31 -áu. MAGY. KIR. mm SZABADALMI WH HIVATAI SZABADALMI LEI RAS 40181. szám. Vlll/a. OSZTÁLY. Újítás nádszöveteken. NEUBAUER JÁNOS GYÁROS DEBBECENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1907 február hó 21-ike. Az eddig használt, egymással párhuza­mos nádszálakból és ezeket összefogó drót> szálakból álló nádszöveteknél a drótszálak a nádszálakat lazán vették körül, amennyi­ben a drótszálak a nádszálakkal oly kö­tésben voltak, mint a közönséges szöve­tek láncfonalai a vetülékfonalakkal. Ily módon azonban, minthogy a nádszálakat egymástól nagyobb távolságban kellett al­kalmazni, a nádszálakat a drótszálakkal megbízhatóan kapcsolni nem lehetett, a nádszálak a drótok közül könnyen kicsúsz­tak, a szövet hamar fölbomlott, a szövet­nek a bevakolandó fölületre való fölszö­gezése nehézségeket okozott, egyszóval számos hátrány lépett föl az ily szövetek­nél. Megkísérelték eme nádszövetek jelzett hátrányainak oly módon való megszünteté­sét, hogy az egyes nádszálakat vastagabb, nem lágyított dróthoz vékonyabb, lágy drót­tal hozzákötötték úgy, hogy az egyes nád­szálak a vastagabb drótokon a vékonyabb drótok által létesített hurkokba voltak be­húzva. Ez a szövet azonban csak nehezen volt fölerősíthető, mert a nem lágyított vastagabb drótok rugalmasságuk következ­tében a nádszövetet fölerősítése közben a burkolandó fölületről leemelni törekedtek, sőt később is igen gyakran lett a vakolat leválásának okává. A találmány tárgyát képező újítás mind­ezeket a hátrányokat megszünteti és lé­nyegében véve abból áll, hogy, mint az az 1. ábrán fölülnézetben, a 2. ábrán kereszt­metszetben látható, az egymással párhuza­mos nádszálakat egymással összekötő (bb) drótszalak lágy drótokból állanak és egy­mással akként vannak összesodorva, hogy a nádszálakat szorosan körülvevő szemek képződjenek és ezeket a drótszálaknak köz­tük lévő, összesodrott része egymástól min­dig a megfelelő távolságban tartsa. Az ekként készített nádszövetekből a nádszálak ki nem. csúszhatnak, a szövetek fölerősítése könnyen végezhető és a leg­kisebb szövetdarabok fölbomlása is ki van zárva. SZABADALMI IGÉNY. Újítás nádszöveteken, azáltal jellemezve, hogy a nádszálak összekötésére szolgáló

Next

/
Thumbnails
Contents