40151. lajstromszámú szabadalom • Újítás gőzkazánokon

3íeg.ieleiit 1007. évi október hó 29-én. KIR. MAGY. SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 40151. szám, V/o. OSZTÁLY. Újítás gőzkazánokon. SCHÜSTER ISTVÁN GÉP- ÉS KAZÁNGYÁROS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1907 március hó 19-ike. A jelen találmány tárgya gőzkazánokon eszközölt újítás, mely igen egyszerű mó­don lehetővé teszi, hogy a gőzt a füstgá­zok melegének fölhasználásával túlhevít­sük. Ezt a találmány szerint azáltal érjük el, hogy a gőzkazánt egy, a füstszekrénnyel közlekedő, csöves túlhevítővel szereljük föl, mely megfelelő csöveken át a kazán gőzterével és a gőzgép hengerével össze­köttetésbe hozható úgy, hogy a gőz, mely a túlhevítőn át a gőzgépbe áramlik, a túl­hevítő csövein átjáró füstgázok által igen hatásosan túlhevíttetik, amennyiben a túl­hevítőnek csövei együttesen igen nagy fűtő fölületet alkotnak. A találmány tárgyát képező újítás, mely különösen lokomotivok és lokomobilok ka­zánjainál alkalmazható igen előnyösen, a mellékelt rajzban két foganatosítási alak­jában van föltüntetve. Az 1. ábra a jelen találmány szerint be­rendezett lokomotivkazán egy részének füg­gélyes metszete; a 2. ábra metszet az 1. ábrának A—B vo­nala szerint; a 3. ábra egy lokomobilkazánnak függé­lyes metszete. Az (1) kazán (1. ábra) a szokásos mó­don a (2) füstszekrénnyel van ellátva, melynek fölső lapjába a találmány sze­rint a (3) túlhevítő van beépítve. Maga ezen túlhevítő, mely csöves túlhevítőként van foganatosítva és tetszőleges szerke­zetű lehet, a (4) csőtoldaton át a kazán­nak (5) gőzterével, a (6) csövön át pedig a gőzhengerrel hozható összeköttetésbe. Ha ezen összeköttetéseket az illető csö­vek csapjainak nyitása által helyreállít­juk, akkor a (3) túlhevítőbe áramló gőz a nagy fűtő fölületet képező (7) csövek falain hatásosan túlhevíttetik, minthogy ez utóbbiak a rajtuk átáramló füstgázok által folyton fűttetnek. A 3. ábrában föltüntetett foganatosítási alak csak annyiban tér el az imént leírttól, hogy itt a (3) túlhevítő a megváltozta­tott tűzvezetésnek megfelelően a kazán mellső végén elrendezett (2) füstsaekrénybe van beépítve és előnyösen ovális haránt­metszettel van tervezve. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Újítás gőzkazánokon, jellemezve egy, elzárható csöveken át a kazán gőzteré­vel és a gőzgép hengerével összeköt-

Next

/
Thumbnails
Contents