40142. lajstromszámú szabadalom • Szénsav fölhasználásával működő fogyasztókészülék

Megjelent li)()1 évi október lió 29-én. MAGY. SZABADALMI K1R. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 40142 szám. X V 11 l/e. OSZTÁLY. Szénsav fölhasználásával működő fagyasztókészülék. KOSSMANN BENN(') IGAZGATÓ KÖLNBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1907 ápriHs hó 15-ike. A jelen találmány tárgya egy fagyasztó­készülék, mely minden háztartásban, kü­lönösen pedig szállodákban, vendéglőkben, kórházakban, hajókon stb. alkalmazást nyer­het. A készülék gyümölcsfagylalt előállí­tására, ételek, italok és más hasonlók hű­tésére szolgál és mint a kisérletekből ki­tűnt, igen egyszerű kezelés mellett rend­kívül gyorsan hozza létre a kivánt hűtő­hatást úgy, hogy pl. a fagylalt előállítása csak 1—2 percnyi időt vesz igénybe, a víz egy perc alatt megfagy s í. t. A találmány célja az, hogy valamely szénsavval táplált fagyasztókészüléknél a szénsavnak lehetőleg nagymérvű kihaszná­lását és a fagylalt észszerű előállítását le­hetővé tegyük. Ugyanis a készülék szoro­san elzárt fagyasztó terébe vezetett szén­sav, miután a fagyasztótér belsejében, a fagyasztandó anyagon val,ó áthaladása ál­kalmával, kiterjedés folytán alacsony hő­fokot létesített, a fagyasztó térből való ki­lépésekor egy, az utóbbit teljesen körül­záró, üres térbe vezettetik, melyben még tovább kiterjedhet s ennek következtében a fagyasztó teret még egyszer lehűtheti. Az ilyen módon nagyobbított hűtőhatás még azáltal is fokoztatik, hogy a kiömlési nyílás, melyen át a szénsav a készüléket elhagyja, esetleg egy rúgóbehatás alatt álló szeleppel (csappanóval vagy más ha­sonlóval) láttatik el, miáltal a kilépő szén­sav megszorul, s rohamos elillanása mér­sékeltetik. Ennek folytán a szénsav kény­szeríttetik, hogy az említett üres térben a fagyasztóteret intenzive körüljárja úgy, hogy a szénsavelhasználás igen csekély mértékű és a fagyasztókészülék üzemben tartása olcsó lesz. A kilépő szénsav eset­leg még tetszőleges célokra, pl. ásvány­víz vagy más hasonlók előállítására hasz­nálható föl. A mellékelt rajz 1—3. ábrái ilynemű l fagyasztókészüléknek egy foganatosítását tüntetik föl. A készülék a tulajdonképeri (a) fagyasztótartányból áll, mely egy na­gyobb (d) tartány belsejében úgy van meg­erősítve, hogy köröskörül, valamint alul is egy üres (c) tér áll elő. Ezen üres tér külső (b) fala körül még egy (d) köpeny van el­rendezve és az így képződött köz, a h ideg­veszteség elkerülése céljából (e) rossz hő­vezetővel van kitöltve. Az (f) csődarab külső végéhez egy isme­retes folyékony kénsawal töltött fémpa­lack csatlakozik, míg a csődarab másik vége az (a) fagyasztó tartányba torkollik, közel annak fenekéhez.

Next

/
Thumbnails
Contents