40131. lajstromszámú szabadalom • Kötőanyagként szolgáló kátrányszerű anyaggal sajtolt calciumcarbidtestek és eljárás ezek előállítására

Megjelent I90t. évi október hó 29 én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI WSM H IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 40131. szám. I l/e. OSZTÁLY. Kötő anyagkép szolgáló kátrányszerű anyaggal sajtolt calciumcarbidteslek és eljárás előállításukra. WEINMANN GUSZTÁV KEBESKEDÓ ZÜRICHBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1907 február hó 25-ike. A calciumcarbidot eddig természetes álla­potában, azaz szabálytalan darabok alakjá­ban hozták a kereskedelmi forgalomba; a carbid ezen alakjában sok helyet foglal el és nagy fölülete folytán a levegőben levő nedvességet nagy mértékben magába szívja, ami által értéke csökken. Jelen találmány tárgya kötő anyagkép szolgáló kátrányszerű anyaggal együtt meg­határozott alakúvá sajtolt calciumcarbidtes­tek és az ezek előállítására szolgáló eljárás. A calciumcarbidot a cél elérésére lehe­tőség szerint, esetleg poralakuvá vagy szem­csékké aprítjuk, kátrányszerű kötő anyag­gal lehetőleg egyenletesen elegyítjük és magukban véve ismert, tetszés szerinti gé­pekkel egyenlő nagyságú, egyenletes tes­tekké sajtoljuk. A jelen találmány értelmében alakított calciumcarbidnak az ipari értékesítés szem­pontjából nagy előnyei vannak. Első sorban a calciumcarbid poralaku hul­ladéka, mely eddig csaknem használhatat­lan volt használhatóvá válik. A calciumcarbid továbbá jelen alakjában sokkal kevesebb helyet igényel, mint ez­előtt, szabályos alakja folytán könnyebben csomagolható és adagolható, azaz a carbid térfogata oly módon állapítható meg, hogy abból egy bizonyos, meghatározott mennyi­ségű gáz fejlődjék. Ha a carbid pl. kerékpár vagy automo­billámpákhoz használtatik, a használó egész pontosan megállapíthatja, hogy a sötétben végzendő bizonyos útra hány carbiddara­bot vigyen magával. Minthogy a kátrányszerű anyag a carbid­részecskéket körülfogja és inprégnálja, a kötő anyag használata folytán a gázfejlő­dés a víz hozzálépésénél lasíttatik és sza­bályoztatik, minek folytán a gázfejlődés a fölhasznált kötő anyag mennyisége szerint a tényleges szükséglethez könnyebben al­kalmazható. A kátrányszerű kötő anyag fölhasználá­sának további előnye, hogy az ily módon előállított carbidtestek a levegő hozzááram­lása folytán bekövetkező elromlásnak ke­vésbbé vannak kitéve, mint a nyers vagy más módon préparalt calciumcarbid. Világos, hogy a calciumcarbid új alakjá­ban úgy az előállítására és a szállítására, mint az ipari értékesítésre nézve is nagy előnyökkel bír. Az ily módon előállított calciumcarbid­testek alakja magában véve mellékes, illetve

Next

/
Thumbnails
Contents