40113. lajstromszámú szabadalom • Sütőkészülék

Megjelent 1907. évi október lió 3.7-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 401113. szám. XVIlI/a. OSZTÁLY­Sütőkészülék. ZIEGLER VILMOS VENDÉGLŐS ÉS VOLL BURKHARDT MECHANIKUS KARLSRUHEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1907 április hó 6-ika. Jelen találmány egy vontatható sütőké­szülékre vonatkozik, melynél a tartószerke­zetre fölfüggesztett húsdarab egy szárnyas kerék által, a kemencéből fölemelkedő meleg segélyével önműködően forgásba hozatik. A sütőkészülék a mellékelt rajz 1. ábrá­ján hosszmetszetben van föltüntetve. A 2. ábra a hajtószerkezet metszete és a 3. ábra a hajtókészülék fölülnézete, részben víz­szintes metszete. A siitőkészülék szerkezete és működése a következő: Az alkalmas módon fűtött (a) kemence rúgók segélyével a kocsira van szerelve és az oldalt elrendezett (b) tartánnyal van el­látva, mely víz, kolbász stb. melegítésére szolgálhat. A (c) csap víz elvezetésére szol­gál. Az (a) kemence (g) födéllapja kolbász ós hasonlók sütésére is fölhasználható. Az (i) csövek egy (d) rostélyt képeznek, mely a meleget a sütendő (f) húsdarabhoz föl­emelkedni engedi. Az (i) csövek helyett lapos vasrúdak is alkalmazhatók, azonban célszerűbb csöveket használni, minthogy utóbbiak a belső léghűtés folytán tartósab­bak és nagyobb fölíiletük folytán több me­leget hagynak kisugározni, mint a lapos vas­rudak. A sütendő húsdarab fölfüggesztő szer­kezete egy a kocsin eltolható és forgatható (k) daruból áll, melynek (u) tartógerendája egyrészt a fölfüggesztett húsdarab forga­tására szolgáló berendezést, másrészt az ellenterhelést tartja. A húsdarab önműködő forgatására szolgáló berendezés az (r) szár­nyas kerékből áll, mely a (t) fogaskerékkel ellátott (n) tengelyre van erősítve. A (t) fogaskerék a (h) csapágyban (2. ábra) ágya­zott (1) fogaskerékre hat. Utóbbi a (v) sze­lencét fogadja be, mely az orsó csavar­anyja gyanánt szolgál; az orsón az (s) kúpkerék van megerősítve. Az orsó függélyes irányú beállítása a forgattyúval ellátott kikapcsolható (p) kúp­kerék segélyével történik, míg az orsó rög­zítésére a kerek (m) csavaranya és a (z) rögzítőpecek van elrendezve. A fölfüggesztett húsdarab önműködő for­gatása azáltal történik, hogy az (a) kemencé­ből a (w) nyilak irányában fölemelkedő meleg légáram az (r) szárnyas kereket mozgásba hozza, melynek forgássebessége a meleg kisugárzásnak megfelelően önműködően szabályoztatik.

Next

/
Thumbnails
Contents