40088. lajstromszámú szabadalom • Biztosítószerkezet fölakasztott kabátok és effélék számára

Megjelent 1907. évi október hó 31-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI Wlm HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 40088. szám. I/i. OSZTÁLY. Biztosító szerkezet fölakasztott kabátok és effélék számára. MOSKOVITS FARKAS CIPÓGYÁROS, BERKOVlTS BÉLA GYÁRIGAZ­GATÓ ÉS GÜNSBERGER JENŐ KERESKEDELMI ÜGYNÖK NAGYVÁRADON. A szabadalom bejelentésének napja 1906 november hó 18-ika. Jelen találmány tárgya oly biztosító szer­kezet, melynek segélyével az öltönydarabok, pl. kabátok, kalapok, valamint egyéb tár­gyak, pl. botok, bőröndök, stb. jogtalan el­tulajdonítása vagy ellopása megakadályoz­ható. A találmány tárgya a mellékelt rajzon van föltüntetve, melyen az 1. ábra fölsőkabátokon alkalmazható kivi­teli alakot, 2. ábra pedig oly kiviteli alakot mutat, melynél a biztosító lánc ruhafogással szi­lárd összeköttetésben áll. A rendkívül szívós és jól megedzett vé­kony acélból készült biztosító lánc az 1, ábra szerint három (1, 2, 3) ágból áll, me­lyek közül az első kettő egy tetszőleges szerkezetű zár egymásba kapcsolódó (4, 5) részeit hordja, míg a (3) láncág a fölsőka­bát (6) akasztó fülével van összekösve. Akasztó gyanánt ugyancsak egy erős acél­lánc szolgál, melynek két vége kis (7) acéltárcsákhz van erősítve, melyeket a szöveten áthaladó szögecsek a kabát külső oldalára fektetett (8) acélszalaggal kötnek össze. Az így kiképezett akasztó az ismertekkel szemben azt az előnyt nyújtja, hogy a ka­bátról nem vehetó le, hacsak a szövetből ki nem vágatik, ami természetesen egy­részt igen fáradságos és titokban nehezen végezhető munka volna, másrészt pedig az ily módon megrongált kabát azonnal a jog­talan eltulajdonításra hívná föl a figyelmet s ennélfogva nem volna veszély nélkül ér­tékesíthető. A fölakasztott kabát rögzítése egysze­rűen úgy történik, hogy a láncot, esetleg a ruhafogason alkalmazott füleken vagy díszítményeken áthúzva, feszesen a fogas körül göngyöljük és a zárószerkezet két részét egymásba kapcsoljuk. Két (1, 2) láncág helyett, ha a kabáton kívül a kalapot és botot is biztosítani akar­juk, több láncágat is alkalmazhatunk, mely esetben a (4) zárnak kellő számú nyílással kell bírnia az (5) reteszek fölvételére. Ha a biztosító láncot kalapok és botok rögzí­zítésére is föl akarjuk használni, akkor ezeket alkalmas fülekkel vagy effélékkel kell ellátni, melyeken az illető láncágak át­húzandók.

Next

/
Thumbnails
Contents