40069. lajstromszámú szabadalom • Eljárás viscoseoldatok kezelésére

Megjelent 1907. évi október hó 19-én. MAGY. KIK. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 40069. szám. IV/h/i. OSZTÁLY. Eljárás viscozeoldatok kezelésére. SOC ÉTÉ franc;aise de la viscose cég PÁBISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1907 március hó 30-ika. A fonalak, vékony hártyácskák és más effélék előállításához való viscose, mint is­meretes, különös érett állapotot követel meg, más szóval a cellulosexanthogenátnak a molekuláris kondenzáció meghatározott ve­gyi analízis által megállapított fokát kell elérnie. E célra különféle módszereket aján­lottak, többek között: 1. 70—90°-ra való fölhevítést nagy alkáli­fölösleg mellett (323473. sz. francia szaba­dalom). 2. a viscosenak 15—18°-ra fölhevített tar­tályokban való hosszabb idei eltartását (330753. sz. francia szabadalom); Mindkét eljárásnál a melléktermékek maximumát nyerjük (így karbonátokat, szul­fokarbonátokat stb). 3. a xanthogenátnak megalvadásáig való fölhevítését szénsavas és kéntartalmú anya­gok jelenléte mellett. A fölhevítés után a terméket mosásnak vetjük alá, hogy ily módon az említett mel­léktermékeket eltávolítsuk, mire alkáliban újból föloldjuk, hogy a viscoset vissza­nyerjük. A cellulosetartalom azonban (ami úgy kö­zönséges viscosenak, valamint a fent elő­sorolt három «viscoseféIének^> alkalmazásá­nál a legfontosabb tényezők egyike) gya-I korlatilag a legjobb esetben 10%-on túl nem haladhat. A viscose ipari értékesíthe­tősége ennek következtében igen korlátot]. A cellulosetartalom fokozására, mint leg­közelebb fekvő módszer, az oldószer gya­nánt használt víz elgőzösítése mutatkoznék. A tartós hevítés azonban a xanthogenat teljes szétbomlását vonná maga után. Ezt a hátrányt vákuum alkalmazásával küszöbölték ki, miáltal a víz forrpontja tetemesen csökkent és pedig egészen 32—35°-ig, oly berendezés mellett, mely le­hetővé teszi, hogy 1. a tömeget az elgőzösítés közben foly­tonosan kavarhassuk, 2. a készülék egyes részeit szétszedhes­sük, hogy az elgőzösítés következtében el­illanó vízmennyiséget minden pillanatban megállapíthassuk. Ily módon sikerül bármely viscoseoldatot 12—15%-ig növelni és azonkívül fontos vegyi tulajdonságokkal biró állapotba át­vinni és pedig 1. cellulosetartalmát illetőleg, továbbá 2. a szabad lúgnak a sószerü mellékter­mékekhez való viszonyát illetőleg és 3. a xanthogenát molekula számát illető­leg, mely C1 8 -at túl nem halad, vagyis C1 8 H2 9 01 4 OCS • SNa | képlettel bír.

Next

/
Thumbnails
Contents