40053. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és gép szorosan kereszteződő vetülék copfok előállítására

Megjelent 1907. évi október lió 18-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 40053. szám. XlV/a/l. OSZTÁLY­Eljárás és gép szorosan kereszteződő menetekkel ellátott vetülékcopszok előállítására. VINDRIER FRÉRES CÉG LYONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1907 március hó 19-ike. Jelen találmány tárgya eljárás és gép szorosan kereszteződő menetekkel ellátott vetülékcopsok előállítására. Az ily módon előállított copsok a vetélőt érő ütések ha­tása alatt nem bomlanak ill. a copsok me­netei nem esnek le és ugyanazon cops­átmérő mellett sokkal nagyobb fonalmennyi­séget tartalmaznak. . Ezen eredményt azáltal érjük el, hogy a csévélőgépnek a szokásos két mozgáson kívül, vagyis a cséve hosszának megfelelő lassú emelkedésen és a csévekúp magassá­gának megfelelő lassú ide-oda járáson kívül, még egy harmadik mozgást adunk, mely csekély tágasságú (amplitúdójú), gyors len­gésből áll. Ezen célból a rendes fonalvezető helyett állandóan a csévén ill. a copson súrlódó görgőt alkalmazunk, melynek alsó lapján sugárirányú lejtő van alkalmazva, amelyen a fölcsévélendő fonal súrlódik, mi­előtt a csévéhez jut. Ezen lejtő a görgő gyors forgása folytán eszközli a fonálnak gyors föl- és lemozgatását. A mellékelt rajzban az eljárás végrehaj­tására szolgáló gép egy példaképem fogana­tosítási alakja van föltiiatetve és pedig az 1. ábrában egy csévélő elem oldalnézete; 2. ábrában pedig ennek alaprajza. Mindegyik elem egy (A) tartóból áll, mely (B) csavar segélyével a csévélőgép egész hosszán végig nyúló (C) lécre van erősítve. A (C) léc végein a (D) szánokra van erő­sítve, melyek ösmert módon mozgattatnak, nevezetesen a cséve hosszának megfelelő­leg alulról fölfelé és a csépekúp magassá­gának megfelelően lassú lengést végeznek függélyes irányban. Az (A) tartóban gyönge súrlódással el­tolhatóan a görbített (E) rúd van ágyazva, mely (F) végén a könnyen forgathatóan ágyazott (G) görgőt hordja. Ez utóbbi alul a sugárirányú (H) lejtővel van ellátva, mely a görgő minden egyes körülfordulása alkal­mával a fonállal érintkezésbe jő és a fona­lat fölülről lefelé szorítja. Amint azonban a lejtő a fonalat elhagyta, a fonál feszültsé­génél fogva ismét fölemelkedik. A fonálnak ezen két szélső helyzete és a (H) lejtőnek megfelelő állásai az 1. ábrában teljes ill. eredményvonallal vannak föltüntetve. Ezen (H) lejtő alkalmazása folytán a fonál tehát függélyes irányban föl- és lemozgattatik a rendes mozgásokon kívül. A (G) görgő a cséve tengelyére merőleges irányban állandóan a cséve felé szoríttatik a (J) rúgó által, mely az (E) rúd meggörbí-

Next

/
Thumbnails
Contents