40041. lajstromszámú szabadalom • Fűtőkályha

Megjelent 1907. évi október hó 18-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 40041 szám. II/h. OSZTÁLY. Fűtőkályha. BÁRÓ FECHTIG IMRE FÖLDBIRTOKOS TISZAUGON. A szabadalom bejelentésének napja 1907 április hó 15-ike Találmányom tárgya egy fűtőkályha, mely­nek lényege az, hogy a tüzelésben fejlődött fűtőgázok teljes elégetése céljából füsthu­zatba egy vagy több, egymás mögött fekvő ponton szabályozható mennyiségben előme­legített szekundér levegőt vezetünk be, mimellett arról is gondoskodunk, hogy a szekundér levegő az égésterményekkel le­hetőleg bensőleg keverődjék. Ezt a célt oly módon érem el, hogy a füsthuzatot csavarvonalban képezem ki, a csavarmenetekből alkotott fűtőtest közép­vonalában pedig egy az egyes menetekkel elzárható nyílásokon át közlekedő csövet rendezek el, mely a szekundér levegő be­vezetésére és előmelegítésére szolgál. Mint­hogy a szekundér levegőt a csavarmenetek belső oldalán vezetem be, az a centrifugál erő hatása alatt a menetek külső oldala felé fog szorulni és így a füstgázokkal a tökéletes elégést biztosító módon, bensőleg fog keveredni. A csatolt rajzon eme fűtőkályha egy fo­ganatosítási alakja az 1. ábráu függélyes metszetben, a 2. ábrán az 1. ábra 2—2 vo­nala szerint vett metszetben látható. Eme megrajzolt foganatosítási alaknál a kályha két egymásban koncentrikusan elhe­lyezett (a, b) bádogbengerből áll, melyek között a füstvezetékek létesülnek. A tüzelő­tér az (a, b) hengerek között, ezek alsó vé­gén beépített (e) bádogszekrény, melyet elől a (d) ajtó zár el és melynek (e) ros­télya alatt az (f) hamúgyűjtő fiók foglal helyet. A (c) tüzelőtér a 2. ábrán látható módon egyik oldalán nyitva van és eme nyitott oldalán a (d) rostélyfölülethez a csavarfölület alakú (g) bádoglemez csatla­kozik, mely az (a, b) hengerek között levő teret több, pl. a rajz szerint három (I, II, III) menetre osztja. Eme menetek közül a fölső (III) menet a gyűrűalakú (h) füst­csatorna útján az (i) füstelvezetéssel köz­lekedik. Az egyes menetek a (c) tüzelőtér felé eső oldalukon az (1, 2, 3) nyílásokon át a (b) henger belsejével közlekednek, mely henger fölül és alúl nyitott és mely hen­gerben a forgótolattyú gyanánt szereplő, alúl nyitott, fölül zárt és az (a) henger egy megfelelő hasítékán át kinyúló (j) fogantyú segélyével forgatható (k) henger van for­hatóan ágyazva. Eme (k) hengernek a (b) henger (1, 2 és 3) nyílásaival egybeeső nyí­lásai vannak, melyek akként vannak mére­tezve, hogy a (3) nyílásnak megfelelő nyí­lás szélessége eme (3) nyílás szélességével, a (2) nyílásnak megfelelő nyílás szélessége

Next

/
Thumbnails
Contents