40038. lajstromszámú szabadalom • Öntőedény stereotyplemezek és betűöntőgépek számára

Megjelent 190?. évi október lió 18-án. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 40038. szám. IX/e. OSZTÁLY. Öntőedény sztereotiplemezek és betűöntőgépek számára. DUPLEX PRINTING PRESS COMPANY CÉG BATTLE CREEKBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1907 május hó 4-ike. A találmánybeli öntőedény lényegileg abban különbözik az egyéb hasonló készü­lékektől, hogy egy kif olya tócső vei van el­látva, mely olyképen lengethető át, hogy a folyékony fémbe jut és ettől fölmele­gíttetik. Az eddig ismeretes hasonló berendezé­seknél gyakran megtörtént, hogy a folyé­kony fém a kifolyató cső hideg falánál megmerevedett, miáltal a rendszeres ön­tési munka meggátoltatott. Jelen találmány ezen hátrányt egyszerű módon úgy küszö­böli ki, hogy a kifolyató cső használat előtt mindég a megolvasztott fém hőfokára hevíthető. Ha azután a kifolyató csövet a működő helyzetbe hozzuk, úgy a fém sza­bályosan kifolyik, anélkül hogy a kifolyó­csőben megmerevednék. Eddig a kifolyatócsőnek a gázláng vagy más efféle segélyével való hevítése volt gyakran szükséges, hogy a kifolyatócsőben megmerevedett anyagot eltávolítsuk. Ez­által természetesen a munka menete fölös­leges halasztást szenvedett. Ha az öntés befejezése után az említett kifolyatócső véletlenül a működő helyzetben maradna és annak lehűlése után a benne lévő fém megmerevednék, úgy a kifolyatócsövet csak a megolvasztott fémbe kell átlengetni, mire azután a kifolyatócsőben megmerevedett darabok szintén megolvadnak. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási alakja látható és pedig az 1. ábra az öntőedény fölülnézete a szi­vattyúval és a ráerősített kifolyatócsővel, a 2. ábra az 1. ábrának 2—2 vonala sze­rinti metszete, a 3. ábra az 1. ábra 3—3 vonala szerinti metszete, a 4. ábra pedig a 2. ábra 4—4 vonala sze-, rinti metszete nagyobb léptékben. A tetszés szerinti alakú (1) öntőedény­ben egy fémszivattyúval van elrendezve mely a (2a) karra erősített (2) hengerből áll (3. ábra). A (2b) dugattyú a (2c) rúd által a (2e) csuklóval van összekötve, mely a (2g) csap körül lengő (2f) szi­vattyúemelőkar végére van erősítve. A csapnak ágyazása a (2h) kar segélyével történik. A szivattyú fölső vége a (2j) kivezető­nyílással van ellátva, melyhez a (3) hajlí­tott cső csatlakozik (4. ábra). A (3a) ki­folyatócső a (3) cső fölső végéhez forgat­hatóan csatlakozik úgy, hogy a kifolyató-

Next

/
Thumbnails
Contents