39979. lajstromszámú szabadalom • Ellenőrző pénztár

Megjelent lí)<>7. évi október lió 16-áu. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEÍRÁS 89979. szám. VII/c. OSZTÁLY­Ellenőrző pénztár. ENGEL FERENC MAGÁNZÓ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1907 január hó 1-je. A jelen találmány tárgya ellenőrző pénz­tár, mely az eddigiekkel szemben főleg egyszerű szerkezete, kezelésének egyszerű­sége és olcsó előállítkatósága által tűnik ki. A mellékelt rajzon a találmány tárgya egy kiviteli alakban van bemutatva, és pedig: az 1. ábrán függélyes metszetben nyugalmi helyzetben; a 2. ábrán ugyancsak függélyes hossz­­metszetben, de a szerkezet működtetése közben; a 3. ábra fölüluézetben; a 4. ábrán az 1. ábra A—B vonala szerinti függélyes keresztmetszetben; az 5. ábra egy részletet tüntet föl nagyobb léptékben. A jelen találmány tárgya az ellenőrző pénztárak ama fajához tartozik, melyeknél az egyes tételeket a regisztráló szalagnak a pénztárszekrény megfelelő nyílása alatt éppen csak egy följegyzésre szánt nagy­ságban megjelenő részére a pénztáros kéz­zel jegyzi föl. A jelen találmány szerinti pénztár két főrészből áll: a fölnyitható fedővel ellátott (2) szekrényből és az ebben elhelyezett regisztráló és csekk-kiadó szerkezetből. Az utóbbinak összes alkotó részei a (3) szerelő lemezre vannak szerelve. E (3) lemez a (2) szekrényhez egyszerű facsavarokkal van hozzáerősítve úgy, hogy a be- és leszere­lése igen gyorsan és könnyen eszközölhető. A regisztráló és csekk-kiadó szerkezet a következő részekből áll; az egyes följegy­zések fölvételére szolgáló, a (3) szerelő lemezre szilárdan fölerősített (5) tengelyre illesztett tekercsről a (6) hengerre fölcsava­rodó (7) papírszalagból, a (3) lemezre erő­sített tengelyre lazán föltolt (8) hengerről a (9) hengerre fölcsavarodó (10) festékszalag­ból, a (11) tengelyről lecsavarodó és a (12, 13) hengerek által a (14) olló két ága között vezetett (15) csekkszalagból, a (14) ollóból, melynek egyik szára a (3) lemezre szilárdan van fölerősítve, másik szára pedig a helytálló szár szabad végére van erősítve és e körül ollószerű mozgást végezhet, a (16) fiókzáró reteszből, a (17) jelző csengő­ből és végül az összes előbb fölsorolt alkat­részek működtetésére szolgáló (18) kétkarú emeltyűből. Az utóbbi a (3) lemezbe szilár­dan beerősített tengely körül forgatható és agyának vastagításában a rúgóhatás alatt álló (19) kapcsoló pecket hordja, míg rövi­­debb alsó karja az egyik végével a (3) le­mezhez kötött (20) rúgóval van összekötve, mely az emeltyűt állandóan az 1. ábrában NV'OMDAWIBA'S

Next

/
Thumbnails
Contents