39962. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hajtóvíznek egy vezérmű segélyével az üzemszünet alatt való összegyűjtésére

Megjelent 1907. évi október hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 39962. szám. V/d/3. OSZTÁLY. Eljárás hajtóvíznek egy vízerőmű segélyével az üzemszünet alatt való összegyűjtésére. MÜLLER FRIGYES MÉRNÖK ESSLINGENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1907 február hó 26-ika. A vízerő állandó kihasználására már j ismeretesek oly telepek, melyekben a víz t az üzemet föntartó vízerőgép által az üzem- { szünetekben vagy időnkénti kisebb erő­fogyasztás alkalmával egy magasan fekvő tartányba szállíttatik és utóbbiban össze­­gyüjtetik, azon célból, hogy az ilymódon gyűjtött víz nagyobb erőszükséglet alkal­mával hajtóvíz gyanánt egy második erő­géphez folyjék. Emellett az összegyűjtött víz a vízfolyásból ismét visszavezettetett, miért is a telep csak vízfölösleg mellett tartható fönn. Hogy már most a hajtóvíznek az üzem­szünetek közben való ily összegyűjtésénél a vízfolyásból való vízelvezetés minimálisra korlátoztassék, a magasan fekvő tartány a találmány értelmében egy csővezeték által óly módon köttetik össze egy külön mélyen fekvő medencével, hogy az egyszer meg­töltött medence víztartalma egy a folyto­nosan járó vízerőgép által hajtott szivattyú segélyével a magasan fekvő tartányba szállíttatik és utóbbiban összegyüjtetik, hogy ezután az üzemtartam alatt hajtóvíz gya­nánt egy második, az elsőt üzemközben kisegítő erőgéphez folyjék és ezután a mélyen fekvő medencébe visszatérjen, mire a folyamat megismétlődik. Ily módon egy és ugyanazon vízmennyi­ség fölváltva a magasan és mélyen fekvő tartányban gyüjtetik össze és nem kell ismételten a vízfolyásból venni. Szabadalmi igény. Eljárás hajtóvíznek egy vízerőgép által az üzemszünetek alatt való összegyűjtésére, jellemezve egy és ugyanazon vízmeny­­nyiségnek fölváltva egy magasan és egy mélyen fekvő tartányban való ösz­­szegyüjtése által, mely két tartány cső­vezeték által van összekötve, oly módon, hogy a mélyen fekvő tartány víztar­talma egy a vízerőgép által hajtott szivattyú segélyével az üzemszünetek­ben a magasan fekvő tartányba szállít­tatik és utóbbiban összegyüjtetik azon célból, hogy az iizeiu erősebb megter­helése alkalmával hajtóvíz gyanánt egy második erőgéphez vezettessék és ez­után ismét a mélyen fekvő tartányba folyjék. nyomdahibáé PALLA8 RÉeZvéN^ TÁK8A5*o «YOMOÁJA 0UOAPÉ6TEN.

Next

/
Thumbnails
Contents