39958. lajstromszámú szabadalom • Emelőszerkezet pályán lévő vasúti sinek vagy más hasonló tárgyak számára

Megjelent 1907. évi október hó 14-én. MAGY' (A KIR' SZABADALMI \lSSf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 89958. szám. V/f. OSZTÁLY. Emelőszerkezet pályán lévő vasúti sínek, vagy más hasonló tárgyak számára. DEJ JÁNOS ASZTALOS FENYVESSZOROSON. A szabadalom bejelentésének napja 1906 november hó 24-ike. Jelen találmány tárgya oly emelőszerke­zet, melynek segélyével a pályán lévő vas­úti síneket, vagy más hasonló tárgyakat fokozatosan emelhetjük, vagy siilyeszt­­hetjiik. A találmány lényege abban áll, hogy egy fogazott rudat, melynek alsó vége a vasúti sín emelése céljából megfelelően kiképzett talppal, fölső vége pedig más tetszéssze­rinti tárgy emelése céljából fejjel van el­látva, emeltyűrúd és kilincs közvetítésével az állvány megfelelően kiképzett vezetéké­ben föl, vagy alá mozgatunk. A mellékelt rajz a találmány tárgyának egy példaképem kiviteli alakját tünteti föl, és pedig az 1. ábra az emelőszerkezet függélyes met­szete, a 2. ábra eiőlnézete és a 3. ábra hátulnézete. Az (a) fogazott rúd a (b) állvány megfe­lelően kiképzett vezetékében föl és alá mozgatható. Az (a) rúd ezen mozgatása (c, d) kilincsek és (e) emelőkar által esz­közöltetik oly módon, hogy az (e) kar föl­emelésével a vele csuklósán összekötött (c) kilincs befelé mozog és a rákövetkező fog­völgybe csappan ; míg az (a) fogazott rudat a (d) kilincs álló helyzetében megtartja. Ha most az (e) kart fölemeljük, a (c) kilincs az (a) rúdra, ill. annak egyik fogára nyo­mást fejt ki és azt fölfelé tolja. A (d) ki­lincs az (a) rúd ezen mozgását alakjánál fogva nem gátolja, hanem a fokozatos eme­lésnek megfelelően az egyes egymásután következő fogvölgyekbe esik. A (c) kilincs­nek a fogakba való nyomását fogantyúval, rúgóval, vagy más hasonló módon eszkö­zölhetjük. Az (a) fogazott rúd alsó vége meg fele­lően kiképezett (f) talppal van ellátva, mely a (b) állvány (g) kivágásában mozog és amelyet a sín fölemelése céljából a sín talpa alá dugunk úgy, hogy az (a) rúd emelke­désével a sín is emelkedni fog. Az (a) rúd fölső vége recézett fejjel van ellátva úgy, hogy a szerkezet ezáltal nemcsak pályán lévő vasúti sín, hanem más tetszőleges tárgy emelésére is használható. A fölemelt (a) rúd, illetőleg a vasúti sín, vagy más tetszőleges tárgy fokozatos le­eresztése pedig következőképen eszközölte­tik : A (d) kilincset kiemeljük és az (e) rúdat fölemeljük. Ezáltal az (a) rúd a (c) kilincs nyomása folytán lefelé indul a (d) kilincset most a szomszédos völgybe benyomjuk, úgy az (a) rúd s ha fog­­csak egy fokkal sülyedhet s így a fokonkinti NV'OMDANIBA'S

Next

/
Thumbnails
Contents