39890. lajstromszámú szabadalom • Kábelfeszítő szerkezet duplasarkú fölső vezetékkel bíró elektromos járművekhez

Megjelent 1907. évi október hó 11-én. MAGY. ^Atk KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 39890. szám. V/g/SS. OSZTÁLY. Kábelfeszítő szerkezet duplasarkú fölső vezetékkel biró elektromos járművekhez. STOLL LUDWIG FŐMÉRNÖK WR. NEUSTADTBAN. Bejelentésének napja 1907 február hó 25-ike. Elsőbbsége 1906 március 30-ával kezdődik. A jelen találmány tárgya szerkezet elek­tromos járművek kábeleinek önműködő föl­tekercselésére és megfeszítésére, mely jár­művekhez az áram a duplasarkú fölső ve­zetékről kis kontaktuskocsi segélyével ve­zettetik. A találmánybeli szerkezetnél kü­lönös súlyt fektetünk arra, hogy az áram­hozzávezető kábel kettős kábelt alkot, ami tartós, biztos üzem föntartására igen cél­szerűnek bizonyult. A kábelek föltekercse­lését a kábeldob belsejében elrendezett te­kercsrúgó végzi. A dob két csőből vagy rúdból alkotott állványban van ágyazva és akként van a járműhöz erősítve, hogy et­től néhány kézfogással könnyen eltávolít­ható. Ez a leszerelés két kocsi találkozá­sánál válik szükségessé, minthogy ez eset­ben a szerkezeteket levesszük a két kocsi­lól és egymással fölcseréljük, hogy a kon­taktuskocsik leemelésénél ne merüljenek föl nehézségek. A találmány tárgya a csatolt rajzon föl van tüntetve. Az 1. ábra a duplasarkú fölső vezetékkel és a találmánybeli feszítő szerkezettel föl­szerelt elektromos jármű mellső részének oldalnézete, a 2. ábra ugyanannak elölnézete, a 3. ábra a föltekercselő dob és ágyazá­sának oldalnézete, a 4. ábra metszet a 3. ábra IV—IV vonala szerint fölülről nézve; az 5. és 6. ábrák a föltekercselő dob áll­ványának megerősítését láttatják fölül- és elölnézetben, végül a 7. ábra egy gyűrűt láttat, melyen a ká­belek a dobra való föltekercselés céljából keresztülvezettetnek. Az (1) dob a dob (5) tengelyét tartó (4) karok segélyével (2) csöveken vagy ruda­kon van ágyazva. A dob két félrészből áll, melyeket a célszerűen kemény gumiból, fából vagy vulkánfiberből álló középső (6) tárcsa választ el egymástól és melyek a tekerületekben fekvő két (7) áramvezető kábel fölvételére szolgálnak. A kábeldob (8) agya szigetelő anyagból áll és egy vagy két (9) tekercsrugót zár körül, melyek a kábeleket bizonyos feszültség mellett ön­működően föltekercselik, illetve oly hosz­szúságban megeresztik, mint amennyire az a kocsinak a fölső vezetéktől különböző távolságokban való járásához szükséges. Az áramszedés céljára a (8) agytól oldalt fémből álló (10) lemezek vannak szigete­lőén elrendezve, melyek a dobra fölteker-

Next

/
Thumbnails
Contents