39886. lajstromszámú szabadalom • Javított papíredény tejnek a vevőkhöz szállítására és más hasonló célokra

Megjelent 1907. évi október hó 11-én. KIR. MAGY SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 39886 szám. X/f. OSZTÁLY. Javított papiredény tejnek a vevőkhöz szállítására és más hasonló célra. MONO SERVICE VESSELS LIMITED CÉG LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1907 április hó 4-ike. Találmányunk tárgya egy javított papir­edény, mely folyadékok és más anyagok eltartására alkalmas és főleg tejnek a ve­vökhöz szállítására használható, amennyi­ben az edény anyagának és gyártásának költségei oly csekélyek, hogy az edényt egyszeri használat után is el lehet dobni, minek következtében egyrészt a fertőzés lehetősége van kizárva, másrészt pedig az eddig szokásos edények összegyűjtésével, visszaszállításával és tisztításával járó tete­mes költségek is megtakaríthatók. Ilynemű edények rendszerint kúposak és egy fenékkel ellátott papircsőből és födél­ből állanak. A csatolt rajz 1 ábráján a találmány sze­rint szerkesztett edény függélyes metszete látható, míg a 2. ábra az edény fölső részének és föde­lének, a 3. ábra pedig alsó részének és fenekének nagyobb léptékben ábrázolt metszete. Találmányunk szerint a kúpos (1) papir­csőben a 3. ábra szerint egy (2) fenék van beerősítve, mely egy papírból vagy más hasonló anyagból álló korong lehet. Ez a megerősítési mód lényegében abból áll, hogy a korong kerületén a lefelé fordult 3) karimát létesítjük és ezt az (1) papircső alsó végébe bedugjuk, mikor a (2) fenék a papircsővet elzárja. Az (1) cső alsó végére és a (3) karimára egy vékony fémbádogból sajtolt, (U) keresztmetszetű (4) gyűrűt hú­zunk, melynek belső fölülete előnyösen ér­des, hogy a papirral szorosabban kapcso­lódjék és melyet alkalmas berendezések segélyével oly módon sajtolunk a jelzett részekre, hogy a (4) gyűrű külső fölülete a karima és a cső külső fölületével egy fölületbe essen. Hogy az edények akkor, mikor csomago­lás és szállítás céljából több edényt egy­más mellé helyezünk, össze ne nyomódja­nak, az edény fölső végén egy (5) merevítő­bordát képezünk ki, mit akként érünk el, hogy az edény (6) fölső végét alkalmas hosszúságban befelé lehajlítjuk és azután az edény fölső részét sajtolás által kiszéle­sítjük. Az ekként keletkezett (5) merevítő­bordára fekszik a szomszéd edény fölső széle, mikor több edényt egymás mellé ál­lítunk. Az (5) borda hossza az edény befelé hajlított (6) szélének hosszával egyezhetik meg (1. ábra) vagy ennél rövidebb lehet (2. ábra), a befelé hajlított (6) szél pedig meggátolja, hogy az edény a később le­írandó fedél beszorításánál kirepedezzen. A (6) széllel merevített részen egy (7)

Next

/
Thumbnails
Contents