39880. lajstromszámú szabadalom • Oldalas segédkerekek függő vasutak számára a kitérők és keresztezések könnyebb befutására

Megjelent ií)o7. évi október hó 8-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 39880. szám. V/a 2. OSZTÁLY. Oldalas segédkerekek függő vasutak számára a kitérők és keresztezések könnyebb befutására. FÜHLES GOTTFRIED FŐMÉRNÖK R/M MÜLHEIMBEN. Bejelentésének napja 1906 november hó 30-ika. Elsőbbsége 1904 szeptember 10-ével kezdődik. Egysínű függő vasutaknál a hajtóművet a tulajdonképpeni futókerekek előtt, illetve mögött tudvalevőleg segédkerekekkel szo­kás ellátni, melyek a futókerekek függélyes síkjában futnak a síneken és melyeknek az a céljuk, hogy a kitérőket és a keresztezé­seket könnyebben lehessen befutni. Épp oly ismeretes az is, hogy kétsínű függő vas­utaknál szintén szokás segédkerekeket al­kalmazni és pedig oldalt a futókerekektől és ezek tengelyein. Ez az elrendezés azon­ban csak igen kis nyomtávolságú vasutak­nál előnyös, mert különben a futókerekek tengelyein ülő segédkerekek a keresztezé­sekben és kitérőkben szintén elveszítik alá­támasztásukat, hacsak a segédkerekeket a főkerekektől igen nagy távolságban nem rendezzük el. A jelen találmány ezen hiányokat a két­sínű függő vasutaknál azáltal kerüli el, hogy a segédkerekeket a futókerekek előtt, illetve mögött oly módon rendezi el, hogy a keresz­tezések és kitérések befutásánál a teher tá­madási pontja mindig egy támasztási három­szögön vagy négyszögön belül fekszik. A segédkerekek ily elrendezése folytán a keresztezéseknek és kitérőknek lökésmenetes befutása még akkor is lehetséges, ha a sín­távolságot megfelelően nagyra választjuk, ami azért kívánatos, mert egyrészt a terhet hordó rudazatrészek oldallengéseivel hatha­tósan lehet megküzdeni és mert másrészt a sínek között rudazatrészeket is vezethetünk át, melyek az oldalkihajlások ellenében ele­gendő ellenállást fejtenek ki. A mellékelt rajz á találmány tárgyát egy foganatosítási alakjában tünteti föl. Az 1. ábra a kocsi oldalnézete, a 2. ábra elölnézete és a 3. ábra alaprajza. A 4—7. ábrák a kocsi helyzetét tüntetik föl kitérők és keresztezések befutásánál. A 6. ábra harántmetszet a kocsin és a sínen át. Az (a) síneken vezetett előtt és mögött (1. ábra) a még négy (h) segédkereke a sínfejek fölött oldalt kiállanak (2. ábra) úgy, hogy a pálya befutásánál a (h) segéd­kerekek a sínekkel nem érintkeznek. Keresztezéseknél és helytálló kitérőknél az (a) sínek a szélesebb (m) fejjel bíró futó­sínekkel vannak helyettesítve (4. 7. ábrák), melyekre a (h) segédkerekek fölfutnak. Ki­térőkben és keresztezésekben fekvő sínré­seknél azáltal keriiltetik ki a hajtómű oldalas (c) futókerekek (b) hajtóműnek is van, melyek

Next

/
Thumbnails
Contents