39868. lajstromszámú szabadalom • Villamos úton működtetett riasztó készülék jelzőkürtökhöz

Megjelent 1907. évi október lió 8-án. KIR. MAGY SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 39868. szám. Vll/g. OSZTÁLY. Villamos úton működtetett riasztókészülék jelzőkürtökhöz. EDWARD ARCHIBALD GEDGE KERESKEDŐ LONDONI LAKOS, MINT PALOUS & BEUSE BERLINI CÉG JOGUTÓDJA. A szabadalom bejelentésének napja 1906 junius hó 22-ike. Jelen találmány tárgya villamos úton működtetett riasztókészülék jelzőkürtökhöz, amelynél Wagner-féle kalapács egy mem­bránra üt. A találmány tárgyát tevő készü­lék a mellékelt rajzon van föltüntetve és pedig az 1. ábra a készülék függélyes metszete, a 2. ábrában annak vízszintes metszete az 1. ábra A—A. vonala szerint látható. Az (a) tokban a villamos csöngők révén ismeretes (b) Wagner-féle kalapács van el­rendezve, amely az (m) oszlophoz van erő­sítve. Ha az áramot bekapcsoljuk, akkor a két (c) cséve a (b) kalapácsot fölváltva vonzza és ismét elereszti, aszerint, amint az (a) tokon szigetelten megerősített (d) kontaktuscsavarral való kontaktus válta­kozva megszakad, vagy ismét helyre áll. A (c) csévék és az (m) oszlop a (k) lemezre vannak szerelve. Az (a) tok alsó részében az acélból, kvarcból vagy más alkalmas anyagból való (g) membrán van elrendezve, amelyet a fölcsavarható (i) födél a (k) le­mezzel együtt a szigetelő (b) gyűrű közbe­iktatása mellett az (a) tokhoz szorít. A (g) membránban a (p) beállítócsavar ül, ame­lyen az (e) pecek lazán nyugszik. Az (e) pecek a (k) lemezhez erősített (f) hüvelyben van vezetve. Az (a) tokon továbbá az (n) és (o) szorító­csavar vannak elrendezve; az (o) szorító­csavar a (d) kontaktuscsavarral, az (n) szo­rítócsavar pedig a rugalmas (b) kengyellel áll vezető összeköttetésben. Ha a (b) kalapács kileng, akkor a laza (e) pecekbe ütközik, miáltal a lengések a (g) membránra vitetnek át és ez erős han­got ad. A hangot megfelelően alakított kürt segélyével még erősíthető. E célból az (i) födél csőtoldattal van ellátva, melynek se­gélyével az egész készülék a kürtre he­lyezhető. A leírt készülék az eddig ismeretes ké­szülékekkel szemben új és lényeges elő­nyökkel jár. Az eddig ismeretes készülékeknél csak egy indukciós cséve volt alkalmazva, amelyet az (e) pecek számára központi furattal kel­letett ellátni. Ezen elrendezés folytán a cséve előállítása körülményesebb és költségesebb, továbbá a cséve nem bír a mindenütt köny­nyen beszerezhető tömegcikkeknél szokásos alakkal, miáltal annak beszerzése ugyan­csak meg van nehezítve és végül az erő-

Next

/
Thumbnails
Contents