39855. lajstromszámú szabadalom • Készülék kefék előállítására

Megjelent 1907. évi október lió 5 én. MAGY. -g^ KIR. SZABADALMI ||j|f HI VATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 39855. szám. XX/e. OSZTÁLY. Készülék kefék előállítására. BÜRSTENFABR1K ERLANGEN ACTIENGESELLSCHAFT VORM. EMIL KRÁNZLEIN CÉG ERLANGENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 május hó 5-ike. Jelen találmány tárgya készülék kefék előállítására, mely lehetővé teszi, hogy a rendezetlenül össze vissza fekvő sörtéket egyszerű segédeszközökkel és rövid idő alatt rendezett (egymással párhuzamos) helyzetbe hozzuk és függélyes vagy közel függélyes irányban egy kefeformába vezessük be, mely a sörtéknek a kefetalppal való könnyű összeköttetését teszi lehetővé. Ezt a találmány szerint azáltal érjük el, hogy a rendezetlen sörtéket egy, folytonos vagy megszakított csatornákkal bíró szek­rényben a csatornafalaknak föl és alámoz­gatása által függélyes helyzetbe hozzuk és ezen csatornákon át egy a szekrény alatt fekv ő kefeformába vezetjük be, mire a sör­téket és a kefetalpat közéjük kent tapasztó anyag segélyével kötjük össze egymással. Az ezen eljárás foganatosítására alkal­mas készülék a mellékelt rajzokban fogana­tosítási alakban van föltüntetve. Az 1. ábra a készüléknek hosszmetszete. A 2. ábra ennek oldalnézete. A 3. ábra ennek harántmetszete. Az 5—12. ábrák a sörték rendezésére szol­gáló szekrénynek különböző foganatosítási alakjait szemléltetik a mellső fal eltávolí­tása után. A 13—15. ábrák nagyobb léptékben a kefe­formát tüntetik föl és azon műveleteket szemléltetik, melyek a sörtéknek a kefe­talppal való összeköttetése céljából fogana­tosítandók. A 16. ábra a kefének és egy szerkezeti résznek nézete a kefetalp oldala felől. A készülék állványának szögvasakból ké­szült tartói között (1. ábra) a (c) szekrény, melynek fölső (b) része a rendezetlen sör­téket tartalmazza, a (v) tömbök segélyével föl és lefelé tolhatóanvezetődik. A ^töm­böknek alsó végén kifelé nyúló (d) karok vannak megerősítve, melyek a (c) szekrény­súlya folytán az (e) tengelyre ékelt (f) bü­työk korongokra fekszenek. A (e) tengely­nek a(g) zsinórkoronggal eszközölt forgatá­sánál a (c) szekrény előbb megemeltetik és azután a (d) karoknak a bütykökről való lecsúszásakor hirtelen lefelé esik, miáltal a sörték fölrázatnak. Az 1—5. ábrákban föltüntetett foganato­sítási alakoknál a szekrénynek alsó részé­ben elrendezett és ennek magassági irányá­ban haladó csatornák a függélyes, egymás mellé sorozott, hengeres vagy más kereszt­metszetű (h) hüvelyekből vannak alkotva, melyeknek falai mentén a sörték a szek-

Next

/
Thumbnails
Contents