39831. lajstromszámú szabadalom • Úszótábla

Megjelent 1907. évi október hó 5-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 39831. szám. XX/g. OSZTÁLY­< JN Úszótábla. KRISKOVIC MIHÁLY FÓERDÉSZ 2ENGGBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1907 február hő 9-.ike. V Jelen találmánynak tárgya úszótábla, melynek segélyével nemcsak könnyebb, ha­nem intenzivebb úszás érhető el. Míg eddig az úszáshoz szükséges kéz-, ill. lábmozdu­latoknál csupán a kéz- és lábfölületek gya­nánt, addig a jelen találmány szerint ez az ellenállási fölület lényegesen negnagyobbít­tatik anélkül, hogy a kéznek, vagy lábnak mozgási szabadsága bármily módon gátol­tatnék. Mellékelt rajzon a találmány tárgya több­féle példaképeni kiviteli alakban van föl­tüntetve és pedig az 1. ábra a kéztábla első kiviteli alakját láttatja távlati képben, a 2. ábrán ugyanannak egy másik kiviteli alakja látható fölülnézetben, a 3. ábra a 2. ábra (a—b) vonala szerinti metszet, a 4. ábrán a lábtábla első kiviteli alakja távlati képben van föltüntetve, míg az 5. ábra ugyanannak egy második kiviteli alakját fölülnézetben, végül a 6. ábra ugyanannak egy harmadik kiviteli alakját alulnézetben mutatja. A találmány lényege abban áll, hogy a kézre, ill. lábra merev, célszerűen könnyű anyagból előállított lemezeket erősítünk megfelelő módon, pl. fölcsatolás által, Ezen berendezés által a víz lí&mvszorítására a támasztó, ill. taszító fölületel^sakszorosan megnagyobbíttatnak, miáltal nemeik köny­nyebb, hanem lényegesen iutenzivem^úszás érhető el. Az első kiviteli alak szemit a kezekre és pedig egyrészt a kézfejre, más­részt az alsó karra fölfektetve, egy-egy (1) lemezt erősítünk föl a rajtuk alkalma­zott (2) hurkok segélyével. Az (1) kéztábla célszerűen háromszög alakú, melynek csúcsa használatkor előre van irányítva, hogy a szükséges kéztempóknál a víz könnyen legyen hasítható. A berendezés az ellen­álló fölületek növelése céljából úgy is ala­kítható, hogy az (1) kézlemezhez a fölső karra nyúló lemezt csuklósan erősítünk, mely természetesen szintén hurkok, csat­tok stb. segélyével erősíttetik meg a fölső karon. Mindkét említett kiviteli alak csakis úszni tudó személyek használatára való, kik a jelen találmány szerint kiképzett úszótáblák alkalmazása által a vízben nem­csak könnyebben, hanem gyorsabban is ha­ladnak. Úszni nem tudó személyek számára a 2. és 3. ábrán bemutatott kivitelű kéz­tábla alkalmas, mely a használatkor kifelé fordított oldalán az (1) táblának megfelelő alakú, avval szilárdan összekötött (3) parafa­lemezzel van ellátva. Ezen berendezés által

Next

/
Thumbnails
Contents