39805. lajstromszámú szabadalom • Altestmosóval ellátott szék

Megjelent 1907. évi október lió 3-án. MAGY. dfe KTR. SZABADALMI IRot HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 89805. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Altestmosdóval ellátott szék. THALLER ANTAL KÁRPITOS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1907 január hó 21-ike. Jelen találmány tárgya oly szék, mely altestmosdóval van ellátva, de amellett szék gyanánt is használható. A találmány lényege a mellékelt rajzon föltüntetett kiviteli alak alapján van rész­letesen leírva. Mellékelt rajzon az 1. ábra a szék függélyes hosszmet­szete, a 2. ábra fölülnézete részben metszve, vé­gül a 3. ábra az ülésnek metszete az 1. ábra A—B vonala szerint. A szék az (a) lábakon nyugvó (b) ülés­keretből, a (c) ülésből és a (d) támlából áll. Az ülés csuklósan van a (b) kerethez hozzáerősítve úgy, hogy függélyes hely­zetbe fölcsappantható. Nehogy az ülés ma­gától leessék, a (c) ülés alatt (e) rugókat alkalmazunk, melyek azonban sokkal gyön­gébbek, semhogy az ülést vízszintes hely­zetéből fölcsappanthatnák. A (b) keretbe az (f) kifolyócsappal ellátott (g) edény van (h) pereme segélyével fölfüggesztve úgy, hogy a függélyes ülésnél a keretből ki­emelhető. Az üléskeretre elől még az (i) tükör és (k) tálca van csuklósan megerősítve, me­lyek az ülésnek leforgatása előtt befelé forgatandók úgy, hogy az ülés alá kerül­nek és kívülről nem láthatók, míg fölemelt ülésnél a tükör és a tálca az 1. ábrán látható helyzetben rögzíthetők. A tálca a szivacs, szappan stb. mosdás közben való elhelyezésére szolgál, a tükörben pedig az altest látható. A (g) edény alatt még egy kihúzható kis (1) fiók is alkalmazható, melyben szappan vagy más szer tartható. Nehogy a,z ülés, mely mindkét oldalán ki van párnázva, fölemelt helyzetében a (g) edény kiemelhetését gátolja, a széktábla felőli végén, belül (m)-nél mélyítve van. Itt egyúttal az ülésben (n) merevítő le­mezeket is alkalmazunk, melyek meggá­tolják, hogy az ülés azon a helyen behor­padjon. A széknek, mint ilyennek való használa­tánál az ülés rendes, vízszintes helyzetét foglalja el, míg, ha a széket altestmosdó­nak használjuk, az ülést fölcsappantjuk s az üléskeretre lovagló helyzetben ráülünk, a tükröt kellően beállítjuk s a (k) tálcát az 1. ábrán látható helyzetbe hozzuk. Az ülésnek legcélszerűbb alakja a 2. ábrán látható. A szék (d) támláján fölül az (o) födél­lel elzárható (p) fiók és a kihúzható (r)

Next

/
Thumbnails
Contents