39788. lajstromszámú szabadalom • Jeadóberendezés drótbelüli távírás céljaira

Megjelent 1907. évi szeptember hó 3<)-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 39788. szám. Vll/j OSZTÁLY. Jeladóberendezés drótnélküli távírás céljaira. PEDERSEN PEDER OLUF MÉRNÖK KOPENHÁGÁRAN. A szabadalom bejelentésének napja 1906 december hó 20-ika. A drótnélküli távírás céljaira, folytonos elektromos hullámok alkalmazása mellett eddig használt jeladó állomásokat úgy ren­dezték be, hogy a generátor segélyével lé­tesített folytonos hullámok előállítását időnként megszakították, vagy pedig a hul­lámok rezgésszámát változtatták. Jelen találmány tárgya oly berendezés, mellyel a távírás gyorsabban és megbízha­tóbban eszközölhető, amennyiben a táv­írást eszközlő generátort a távírás egész ideje alatt lehetőleg egyformán működtet­jük és a távírókulccsal csupán a jeladó­szerkezetnek kisugárzó képességét változ­tatjuk. Ezt többféleképen érhetjük el, így pl. azáltal, hogy az antennát, azaz az elektro­mos hullámokat nagy távolságra küldő ki­sugárzó szerkezetet a távírókulcs segé­lyével kikapcsoljuk a rezgési áramkörből, vagy pedig azáltal, hogy az antenna áram­körbe kapcsoljuk a földzárlatot, vagy pe­dig hasonló hatást kifejtő kombinációt, úgynevezett mesterséges földzárlatot, vagy pedig végül azáltal, hogy az antenna he­lyettesítésére egy másik, csekély nullám­kisugárzási képességgel bíró szerkezetet kapcsolunk be, vagy esetleg olyan szerke­zetet, amely oly irányban sugározza ki a hullámokat, hogy azok a jelfogó készülé­ket el nem érhetik. Az 1—5. ábrák, a találmány tárgyának különféle példaképen! foganatosítási alak­jait föltüntető kapcsolási sémák. Az 1. ábra baloldala az (a) önindukció tekercset és a (b) elektromos kapacitást tartalmazó primér áramkört jelzi. A pri­mér áramkörben indukált rendkívül nagy frekvenciájú váltakozó áramok, a megfe­lelő másik váltakozó áramot, azaz az elek­tromos hullámokat indukálják az antenna áramkörében. A (d) távírókulcs segélyé­vel azután a (c) antennát az áramkörből tetszés szerint lekapcsolhatjuk úgy, hogy az antenna lekapcsolásánál a jeladó állo­más hullámkisugárzó képességét gyakorla­tilag zérusra redukáltnak tekinthetjük. A 2. ábrabeli foganatosítási alak értel­mében az elektromos hullámokat nem in­dukció útján létesítjük, hanem közvetlenül magában az antennaáramkörben keletkez­tetjük. A távírás itten azáltal történik, hogy a (d) távírókulcs segélyével, a leve­gőbe nyúló (c) antenna tetszés szerint he­lyettesíthető egy másik, vízszintesen fekvő (e) antenna által, amelynek hullámai a jel-

Next

/
Thumbnails
Contents